Softverski praktikum

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E109
Broj ESPB: 1
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 0+2

 

 

Nastavnik:   Asistenti:
dr Jelena Radić, docent   Bane Popadić, asistent

 

Marko Gecić, asistent

    Vladimir Milosavljević, asistent
   

Milica Kisić, asistent

Konsultacije:   Konsultacije:
ponedeljak: 13:00-14:00   ponedeljak: 13:00-14:00
četvrtak: 13:00-14:00   četvrtak: 13:00-14:00

 

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Softverski praktikum odvija se u toku I semestra na studijskom programu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije.

Način polaganja ispita

Na početku semestra (nakon prve nedelje predavanja), održava se ulazni kolokvijum u Računarskom centru. Ukoliko student položi ulazni kolokvijum sa više od 74 poena, isti mu se priznaje kao završni ispit i upisuje mu se konačna ocena (8, 9 ili 10). Ukoliko student na ulaznom kolokvijumu osvoji manje od 74 poena (ili ne izađe na ulazni kolokvijum), obavezan je da pohađa nastavu i računarske vežbe i polaže završni ispit.

Uredno pohađanje računarskih vežbi nosi do 5% od ukupne ocene. U toku semestra, pojedini delovi gradiva (Word, Excel, Power Point), polažu se u vidu tri kolokvijuma koji nose do 10%, 10% i 5% respektivno, odnosno zajedno 25% od ukupne ocene. Završni ispit polaže se u Računarskom centru i nosi do 70% od ukupne ocene. Studenti koji nisu položili kolokvijum(e) mogu polagati završni ispit. Studenti koji nisu redovno pohađali računarske vežbe ne mogu polagati završni ispit.. Konačna ocena formira se kao zbir poena dobijenih za pohađanje računarskih vežbi, kolokvijuma I završnog ispita.

Materijal za polaganje ispita

Primer ulaznog testa (primer1)
Primer izlaznog testa (primer2)
Primer ispita (primer3)
Windows XP (skripta)

 


Vežbe

Detaljan plan predmeta možete preuzeti ovde ( plan)