Digitalna elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E138
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavnik:

 

Asistenti:

dr Laslo Nađ, vanredni profesor  
dr Mirjana Damnjanović, vanredni profesor
   

     
Konsultacije:   Konsultacije:
utorak: 13:00-14:00   utorak: 13:00-14:00

petak: 13:00-14:00
ili po dogovoru

(u ispitnom roku svaki dan 11:00 - 13:00)

 

petak: 12:00-13:00

 

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Digitalna elektronika odvija se u toku III semestra na studijskom programu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije, na smeru za Mikroračunarsku elektroniku.

Način polaganja ispita

Završna ocena formira se na osnovu pokazanih rezultata u savlađivanju teorijskog dela predmeta i rešavanja zadataka. Znanje iz teoretskog dela pokazuje se davanjem pismenog odgovora na teoretska pitanja, lit.1. ili 4., i rešavanjem kratkih zadataka, lit 1. i 2. Primeri rešenih detaljnih zadataka dati su u lit.2.

Obavezan kolokvijum se radi iz gradiva prvih šest nastavnih celina (završno sa kombinacionim mrežama). Ocena kolokvijuma učestvuje sa 50% u završnoj oceni. Kolokvijum se polaže u kolokvijumskoj nedelji. Popravni kolokvijum se polaže u kolokvijumskoj nedelji pre ispitnog roka.

Na završnom ispitu se polaže ostatak gradiva. Završni ispit učestvuje sa 50% u završnoj oceni. Završni ispit se polaže u svakom ispitnom roku.

Deo ocene (10%) student može da dobije za uspešno urađen domaći zadatak koji nije obavezan.

Materijal za polaganje ispita

Sadržaj predmeta Uvod u elektroniku pokrivaju sledeće knjige:

  1. Laslo Nađ, "Skripta iz digitalne elektronike", FTN, Novi Sad.
  2. Mirjana Damnjanović, Laslo Nađ: Zbirka rešenih zadataka iz digitalne elektronike, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2007. (korice , nabavlja se kod M.Damnjanović, bez nadoknade).
  3. Laslo Nađ, Mirjana Damnjanović: Praktikum za računarske vežbe iz digitalne elektronike, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2007. (korice , nabavlja se kod M. Damnjanović, bez nadoknade).
  4. S.Tešić, D.Vasiljević, "Osnovi elektronike", Grosknjiga, Beograd, 1994. (odgovarajuća poglavlja)

Vežbe

Auditorne vežbe (dva časa nedeljno) odvijaju se paralelno sa predavanjima.
Računarske vežbe iz gradiva predmeta rade se na početku IV semestra, u okviru predmeta Uvod u mikroračunarsku elektroniku (E136) i bodovi dobijeni na tim vežbanjima ulaze u završnu ocenu predmeta E136.


Softver

U računarskim vežbama koristi se program MicroCap 7 (demo verzija) koji se prethodno nauči u predmetu Praktikum: inženjerski alati u elektronici (E139) u III semestru.

Rezultati ispita i kolokvijuma