Projektovanje složenih digitalnih sistema

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM400А
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

 

 

Nastavnik:   Asistent:
dr Rastislav Struharik, vanredni profesor   dr Vuk Vranjković, docent 

 

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku VII semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, usmerenje Mikroprocesorski sistemi i algoritmi.

 

Ishodi obrazovanja

Namera ovog kursa je da studente uvede u oblast savremenih metodologija za projektovanje složenih digitalnih sistema.

Ishodi obrazovanja:

- osposobljenost za korišćenje RT metodologije prilikom projektovanja složenih digitalnih sistema

- upoznavanje sa osnovnim optimizacionim tehnikama koje se mogu koristiti za poboljšanje performansi digitalnog sistema

- upoznavanje sa osnovama projektovanja IP jezgara

- upoznavanje sa osnovnim tehnikama sinteze visokog nivoa

- upoznavanje sa osnovama Tcl jezika i načinima za definisanje ograničenja dizajna

- upoznavanje sa osnovnim tehnikama za sinhronizaciju signala unutar sistema sa više sinhronizacionih signala

 

Način polaganja ispita

Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), i na osnovu položenih zadataka ili odbranjenog projekta (50%).

U toku semestra predviđeno je održavanje dva teorijska kolokvijuma.

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno. Na vežbama je dozvoljeno imati do 2 izostanka u suprotnom predmet se pohađa ponovo naredne godine jer nadoknade ne postoje.

 

Obaveštenja

            Rezultati julskog ispitnog roka, održanog 11.07.2018.

 

Materijal za polaganje ispita

 Spisak ispitnih pitanja

 

Predavanja: 

Predavanje 1-2: Uvod, sinteza kombinacionih i sekvencijalnih mreža

        Beleške sa predavanja.
 

Predavanje 3: Hijerarhijski i parametrizovani dizajn                    

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 4: Projektovanje Datapath i Controlpath modula

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 5: RT metodologija projektovanja složenih digitalnih sistema

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 6: Tehnike optimizacije dizajna - transformacije algoritamskog modela

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 7: Tehnike optimizacije dizajna - optimizacije procesa mapiranja i izvršavanja

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 8: Sinteza visokog nivoa - fundamentalni koncepti

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 9-10: Sinteza visokog nivoa - vremensko planiranje i alokacija resursa

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 11: Tcl programski jezik

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 12: Statička vremenska analiza i definisanje ograničenja dizajna

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 13-14: Tehnike sinhronizacije

        Beleške sa predavanja.

 

Vežbe:

Vežba 1: Uvod u Xilinx Vivado Design Suite razvojno okruženje

        Materijal za izvođenje vežbe.

Vežba 2: Hijerarhijski i parametrizovani dizajn, projektovanje Datapath i Controlpath modula

        Materijal za izvođenje vežbe.

Vežba 3-5: RT metodologija projektovanja složenih digitalnih sistema

        Materijal za izvođenje vežbe.

Vežba 6-7: Tehnike optimizacije dizajna

        Materijal za izvođenje vežbe.

Vežba 8-9: Razvoj IP jezgara

        Materijal za izvođenje vežbe.

Vežba 10-12: Sinteza visokog nivoa

        Materijal za izvođenje vežbe.

Vežba 13: Tcl skripte i definisanje ograničenja dizajna

        Materijal za izvođenje vežbe.

 

Predlog tema za izradu studentskih projekata:

Predlog projekata - Priloženi dokument sadrži predlog tema za izradu studentskih projekata. Lista predloženih projekata nije konačna, svaki student može predložiti svoju temu i ukoliko je predmetni nastavnik odobri, može pristupiti izradi projekta.

 

Dodatni materijal:

Uvod u VHDL - Dokument koji se može koristiti za upoznavanje sa osnovnim mogućnostima VHDL jezika za opis hardvera.

VHDL Coding Style Guide - Dokument sa pravilima formatiranja VHDL modela koji će biti korišćeni u okviru ovoga kursa.

Kompletan materijal za polaganje PSDS kursa po starom planu i programu (2009-2015).


Dodatna literatura:

1. Pong P. Chu, “RTL Hardware Design using VHDL”, Wiley-Interscience, 2006.
2. Peter J. Ashended, “The Designer’s Guide to VHDL”, Morgan Kaufmann, 1996.
3. Giovanni De Micheli, “Synthesis and Optimization of Digital Circuits”, McGraw Hill, 1994.