Napredni mikroprocesorski sistemi

 

 

 

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM502
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

 

 

Predavanja:   Vežbe:

dr Ivan Mezei, vanr.prof.

  msc Damjan Rakanović

 

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku IX semestra na smeru za Mikroprocesorske sisteme i algoritme.

Način polaganja ispita

Završna ocena formira se na osnovu pokazanih rezultata u savlađivanju teorijskog i praktičnog (laboratorijskog) dela predmeta. Ocena iz teorijskog dela predmeta učestvuje sa 50% u završnoj oceni i formira se na osnovu rezultata kolokvijuma i urednog pohađanja predavanja. Ocena iz laboratorijskih vežbi učestvuje sa 50% u završnoj oceni i obuhvata uredno pohađanje vežbi. Deo ocene student može da dobije za uspešto urađen studentski projekat ili seminarski rad.


Materijal za polaganje ispita

Predavanja 2017/18

Uvodno predavanje

Tema #1 - Principi projektovanje procesora

Tema #2 - Skup instrukcija

Tema #3 - Uvod u ARMv7 procesore (single cycle, multicycle i sa protočnom obradom)

Tema #4 - Principi protočne obrade

Tema #5 - Hazardi protočne obrade i neke metode za njihovo razrešavanje (1, 2, 3)

Tema #6 - Predviđanje programskih skokova (1, 2)

Tema #7 - Out of order izvršavanje

Tema #8 - Spekulativno izvršavanje

Tema #9 - Superskalarni procesori

Tema #10 - Uvod u ARMv8 i LEG v8 procesore (1, 2)

Spisak pitanja iz prvog dela (konačan, 24.11.2017.)

Tema #11 - Uvod u bežične senzorske mreže; Video klip

Tema #12 - Principi projektovanja bežičnih senzorskih mreža.

Tema #13 - Arhitektura i komunikacione tehnologije bežičnih senzorskih mreža.

Tema #14 - Komunikacioni protokoli i načini rutiranja bežičnih senzorskih mreža.

Tema #15 - Primene bežičnih senzorskih mreža.

Tema #16 - Internet of Things; 6LowPAN

Tema #17 - Long range i short range low power IoT mrežne tehnologije (1, 2, 3, 4 i 5)  

Spisak pitanja iz drugog dela. (konačan 8.1.2018.)

 

 Literatura:

1. Sarah L. Harris and David Money Harris, "Digital Design and Computer Architecture: ARM® Edition", Elsevier, 2015.

2. David A. Patterson, John L. Hennessy, "Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, ARM edition", The Morgan Kaufmann, 2017.

3. Jason Patterson, "Modern microprocessors - 90 minute guide", 2015.

 


Predavanja do 2017

Lecture #1 Quantitative approach and history of computing (ppt)

Lecture #2 MIPS instruction set architecture and microarchitecture (ppt, dodatni pdf)

Lecture #3 MIPS implementation of pipeline (pdf1, pdf2, pdf3)

Lecture #4 Pipeline and hazards (pdf1, pdf2, pdf_zad)

Lecture #5 Hazards continued (pdf1, pdf2, pdf3)

Lecture #6 Out of order execution, speculative execution, superscalar processors (pdf1, pdf2, pdf3)

MIPSIT: Simulator, Documentation

Basic lab exercises, Lab exercises with pipeline 1, Lab exercises with pipeline 2

Projektovanje CPU

ARM

Pitanja iz teorije za 1. deo.

Literatura:

1. David A. Patterson, John L. Hennessy, "Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface", The Morgan Kaufmann, Forth Edition, 2011.

2. John L. Hennessy, David A. Patterson, "Computer Architecture, Fifth Edition: A Quantitative Approach", The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design, 2011.

3. Jason Patterson, "Modern microprocessors - 90 minute guide", 2012.

 

Okvirni plan predavanja za drugi deo predmeta:

Uvod u bežične senzorske mreže. Kratak video klip Senslab laboratorije.

Principi projektovanja bežičnih senzorskih mreža.

Arhitektura i komunikacione tehnologije bežičnih senzorskih mreža.

Komunikacioni protokoli i načini rutiranja.

Primene bežičnih senzorskih mreža.

Internet of things uvod; 6LoWPAN.

IEEE Special report: The internet of things.

The Internet of Things business index.

Contiki, RPL.

Pitanja iz teorije za drugi deo.

 

Vežbe 2017/18

            Materijal za vežbe (pdf).

            Vežba 1 i 2: Potrebni fajlovi.

            Vežba 3 i 4: Potrebni fajlovi.

            Vežba 5 i 6: Potrebni fajlovi.

 

 

 

Vežbe 2015/16, 2016/17

Uputstvo za Vivado softverski paket.

Uputstvo za Zynq PSoC.

Uputstvo za Zedboard razvojni sistem. 

Vežba 1 - Memorijski mapiran ulaz/izlaz

Vežba 2 - Hardware design flow

Vežba 3 - Rad sa OLED

Vežba 4 - Prekidi

Vežba 5 - Tajmeri

Vežba 6 - DMA i animacija

Vežba 7 - Logovanje podataka na SD karticu 

Vežba 8 - Microblaze i hardware debug

Vežba 9 - Linux na Zedboard-u

Vežba 10 - Komunikacija između ARM procesora. Izvorni fajlovi.

 

Vežbe do okt 2015.

Uputstvo za EDK. O Microblaze-u.

Lab1 intro, EDK overview, Hardware design, HW design in EDK, LAB1

Lab2 intro, Adding IP cores, LAB2

Lab3 intro, LAB3, Lab 3 source files

Lab4 intro, Software design - basics, LAB4, Lab 4 source file

Lab5 intro, Software design - advanced, Address management, LAB5, Lab 5 source file

Lab6 - PWM and rotary switch (source files)

Lab7 - Rotating LED (source files)

Lab8 - povezivanje dva Microblaze-a 

Lab9 - Korišćenje Mailbox-a

Lab10 - povezivanje dva Microblaze-a pomoću FSL magistrale

Lab11 - rad sa IRIS čvorom

Lab12 - rad sa senzorskom mrežom na bazi IRIS čvorova 

Razno

Board definition fajlovi za Spartan 3A starter kitSpartan 3A DSP 1800AML402 i ML501 razvojne sisteme. Raspakovati u EDK/boards folder da bi se mogao koristiti Spartan 3A starter kit u EDK

Spartan-3A Starter Kit Board Guide.

UCF file za Spartan 3A starter kit i Spartan 3A DSP 1800.

 

Vežbe pre 2012.

Uvod u Embedded Development Kit.

Projektovanje konkretnog embedded sistema.

Vežba 1

Vežba 2 (izvorni fajlovi)

Vežba 3 - Rad sa tajmerom Microblaze-a; timer_expired.c ; xtmrctr_intr_example.c; Datasheet za OPB TIMER.

Vežba 4 - Dodavanje gotovog IP jezgra (kontroler LCD-a); Izvorni fajlovi IP jezgra; Izvorni fajlovi softverskog projekta.

Vežba 5 - Rad sa rotacionim prekidačem; Izvorni fajlovi IP jezgra; Izvorni fajl za softverski projekat.

Crossbow bežične senzorske mreže bazirane na IRIS nodovima.

-----------------------

O Microblaze-u. Detaljnije uputstvo pogledati na: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/edk91i_mb_ref_guide.pdf

Embedded System Tools Reference manual.

Board definition za Spartan 3A starter kit razvojni sistem i za Spartan 3A DSP 1800A razvojni sistem. Raspakovati u EDK/boards folder da bi se mogao koristiti Spartan 3A starter kit u EDK v9.1.