Optoelektronske komponente

Specifikacija predmeta

 

Predmet je realizovan uz pomoć WUS Austria programa za unapređenje master studija.

Oznaka predmeta: EM306
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

 

Nastavnik:

 

Asistent:

dr Miloš Živanov, red. prof.
msc Jovan Bajić
 
   
   
     
Konsultacije: Konsultacije:
sreda: 14:00-15:00 ponedeljak: 10:00-11:00
četvrtak: 12:00-13:00 četvrtak: 10:00-11:00

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Optoelektronske komponente odvija se u toku IX semestra na master studijama, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika.

Način polaganja ispita:
Završna ocena formira se na osnovu pokazanih rezultata u izradi i prezentaciji seminarskog rada i testa, i praktičnog (laboratorijskog) dela predmeta. Ocena iz seminarskog rada i testa učestvuje sa 50% u završnoj oceni. Seminarski rad podrazumeva da se obradi na 20-ak strana jedna oblast i da se prezentuje pred kolegama i nastavnicima. Test podrazumeva rešavanje pitanja sa ponuđenim odgovorima na računaru, pri čemu je dostupna sva literatura (papirni i elektronski format). Ocena iz praktičnog rada na laboratorijskim vežbama učestvuje sa 50% u završnoj oceni. Laboratorijske vežbe se rade u manjim grupama, pri čemu se dva časa radi priprema vežbe a treći čas se ocenjuje ta vežba.

Ishodi obrazovanja (Stečena znanja):

- sposobnost rada sa programskim paketom OptiSystem za projektovanje optičkih komunikacionih sistema

- sposobnost rada sa instrumentima za merenje optičke snage

- sposobnost rada sa instrumentima za spektralnu analizu optičkog signala

- Sposobnost rada na dijagnostici optičkih kablova (korišćenjem OTDR uređaja)

 

Sadržaj/struktura predmeta:

Optički laserski i LED izvori. Fotodetektori. Prostiranje svetlosti kroz optička vlakna i način prenosa informacija. Senzori na bazi optičkih vlakana. Optički pojačavači. Primena optoelektronskih komponenti u telekomunikacijama i optičkim senzorima. Displeji: LCD, TFT, LED, OLED. Praktičan rad na dijagnostici optičkih kablova (korišćenjem OTDR uređaja) i korišćenje savremenih CWDM i DWDM sistema. Praktičan rad sa instrumentima za spektralnu analizu optičkog signala (Optičkim spektralni analizatorom FTB-5230 i Modular Network Tester-om N3900A).

Literatura:

 

  1. Fiber-Optic Communications Systems [Agrawal,2002,Wiley,3ed]
  2. Optical Communications Essentials
  3. Practical Fiber Optics [Bailey,2003,Newnes]
  4. WDM Technologies [Dutta,2004,Elsevier,vol III ]
  5. Optical System Design [2004,McGraw]
  6. Handbook of Fiber Optic Data Communication [DeCusatis,2002,Elsevier,2ed]

Napomena: Svu literaturu možete dobiti od asistenta u elektronskom (pdf) formatu.

 

Laboratorija za optoelektroniku:

Laboratorija poseduje merne instumente poslednje generacije za ispitivanje optičkih vlakana i laserskih izvora, karekterizaciju WDM mreža i kalibraciju optičkih uređaja. Savremeni instrumenti omogućuju studentima sticanje širokog spektra znanja iz oblasti savremene optoelektronike i optičkih komunikacionih sistema. Više detalja o samoj laboratoriji i postojećoj opremi možete videti ovde.

 


 

U odeljku Oglasna tabla nalaze se obaveštenja i rezultati ispita.