OSS-OIEE: Digitalna elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EOS04
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Nastavnik:

mr Milan Nikolić, predavač

 

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta Digitalna elektronika odvija se u toku I semestra na Osnovnim strukovnim studijama, Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije.

Način polaganja ispita

Ocenu ispita sačinjavaju bodovi skupljeni na vežbama (20), testu (10), kolokvijumu (20) i ispitu (50), kao obaveznim načinima provere znanja. Osim toga, moguće je dobiti i do 20 poena za domaći zadatak, kao i do 5 poena za prisustvno na auditornim vežbama. Ovi (neobavezni) poeni se računaju u ukupan broj poena samo ako je zbir svih poena iz obaveznog dela bar 51. Kolokvijum  položen u redovnom terminu važi do početka naredne školske godine. Student koji nije položio kolokvijum, u ispitnom roku polaže odgovarajući deo gradiva.

Materijal za laboratorijske vežbe i polaganje ispita

 

Predavanja (pdf fajl)

 

Dodatna literatura:

1. Dr inž. Spasoje Tešić: "Digitalna elektronika", treće dopunjeno izdanje, Naučna knjiga, Beograd, 1979.

2. Branko L. Dokić: "Digitalna elektronika", prvo izdanje, Akademska misao, Beograd, ETF Banjaluka, 2012.

 

Korisni linkovi:

1. WinLogiLab (program koji pokriva kompletan kurs iz digitalne elektronike)

2. LogiSim (program za simulaciju logičkih kola)

 

Poeni skupljeni tokom zimskog semestra školske 2017/2018:

r.b. indeks poena bonus
1 ES 1/2017 8 0
2 ES 2/2017 25 2
3 ES 3/2017 42 20
4 ES 4/2017 42 15
5 ES 5/2017 16 2
6 ES 6/2017 14 4
7 ES 7/2017 16 10
8 ES 8/2017 26 5
9 ES 9/2017 15 4
10 ES 10/2017 10 4
11 ES 11/2017 12 5
12 ES 12/2017 --- ---
13 ES 13/2017 13 4
14 ES 17/2016 32 15