OSS-ET: Digitalna elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI14
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavnik:

mr Milan Nikolić, predavač

 

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta Digitalna elektronika odvija se u toku III semestra na Osnovnim strukovnim studijama, Elektronika i telekomunikacije.

Način polaganja ispita

Ocenu ispita sačinjavaju bodovi skupljeni na vežbama (20), testu (10), kolokvijumu (20) i ispitu (50), kao obaveznim načinima provere znanja. Osim toga, moguće je dobiti i do 20 poena za domaći zadatak, kao i do 5 poena za prisustvno na auditornim vežbama. Ovi (neobavezni) poeni se računaju u ukupan broj poena samo ako je zbir svih poena iz obaveznog dela bar 51. Kolokvijum  položen u redovnom terminu važi do početka naredne školske godine. Student koji nije položio kolokvijum, u ispitnom roku polaže odgovarajući deo gradiva.

Materijal za laboratorijske vežbe i polaganje ispita

 

 Predavanja (pdf fajl)

 

Dodatna literatura:

1. Dr inž. Spasoje Tešić: "Digitalna elektronika", treće dopunjeno izdanje, Naučna knjiga, Beograd, 1979.

2. Branko L. Dokić: "Digitalna elektronika", prvo izdanje, Akademska misao, Beograd, ETF Banjaluka, 2012.

 

Korisni linkovi:

1. WinLogiLab (program koji pokriva kompletan kurs iz digitalne elektronike)

2. LogiSim (program za simulaciju logičkih kola)

 

Poeni skupljeni tokom zimskog semestra školske 2017/2018: 

r.b. indeks poena bonus
1 ET 1/2016 14 0
2 ET 2/2016 14 4
3 ET 3/2016 25 19
4 ET 4/2016 18 10
5 ET 5/2016 12 0
6 ET 6/2016 26 0
7 ET 7/2016 31 2
8 ET 8/2016 13 4
9 ET 9/2016 20 0
10 ET 12/2016 19 4
11 ET 13/2016 29 5
12 ET 14/2016 24 2
13 ET 15/2016 17 0
14 ET 18/2016 16 9
15 ET 19/2016 13 0
16 ET 20/2016 31 17
17 ET 23/2016 16 2
18 ET 24/2016 16 2
19 ET 25/2016 12 0
20 ET 27/2016 19 2