OSS-ET: Digitalna elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI14
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavnik:

mr Milan Nikolić, predavač

 

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta Digitalna elektronika odvija se u toku III semestra na Osnovnim strukovnim studijama, Elektronika i telekomunikacije.

Način polaganja ispita

Ocenu ispita sačinjavaju bodovi skupljeni na vežbama (20), testu (10), kolokvijumu (20) i ispitu (50), kao obaveznim načinima provere znanja. Osim toga, moguće je dobiti i do 20 poena za domaći zadatak, kao i do 5 poena za prisustvno na auditornim vežbama. Ovi (neobavezni) poeni se računaju u ukupan broj poena samo ako je zbir svih poena iz obaveznog dela bar 55. Kolokvijum  položen u redovnom terminu važi do početka naredne školske godine. Student koji nije položio kolokvijum, u ispitnom roku polaže odgovarajući deo gradiva.

Materijal za laboratorijske vežbe i polaganje ispita

 

 Predavanja (pdf fajl)

 

Dodatna literatura:

1. Dr inž. Spasoje Tešić: "Digitalna elektronika", treće dopunjeno izdanje, Naučna knjiga, Beograd, 1979.

2. Branko L. Dokić: "Digitalna elektronika", prvo izdanje, Akademska misao, Beograd, ETF Banjaluka, 2012.

 

Korisni linkovi:

1. WinLogiLab (program koji pokriva kompletan kurs iz digitalne elektronike)

2. LogiSim (program za simulaciju logičkih kola)

 

Raspored za laboratorijske vežbe, zimski semestar školske 2017/2018, laboratorija F316:

Četvrtak, od 14:15 do 15:45 

r.b. indeks
1 ET 1\2016
2 ET 4\2016
3 ET 5\2016
4 ET 7\2016
5 ET 9\2016
6 ET 11\2016
7 ET 14\2016
8 ET 23\2016
9 ET 25\2016
10 ET 27\2016

Petak, od 14:15 do 15:45 

r.b. indeks
1 ET 4\2015
2 ET 2\2016
3 ET 3\2016
4 ET 6\2016
5 ET 8\2016
6 ET 12\2016
7 ET 13\2016
8 ET 15\2016
9 ET 18\2016
10 ET 19\2016
11 ET 20\2016
12 ET 24\2016