OSS-ET: Industrijska elektronika

  Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI28
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavnici:

 

Asistenti:

Dr Brkić Miodrag  
Dr Miodrag Brkić
kancelarija: 310b, blok F

e-mail: brkic.miodrag@uns.ac.rs

   
 

 kancelarija 310b, blok F

 e-mail: brkic.miodrag@uns.ac.rsbrkic.miodrag@uns.ac.rs

   

 

 

 

Način polaganja ispita

 


Poeni se mogu sakupiti na kolokvijumima, prilikom ocenjivanja na vežbama, kao i na ispitu.

Na ispitima se organizuje polaganje teorije  i zadataka : maksimalno 50 poena teorija, i 40 poena kolokvijum iz PLC. 10 poena se dobija na aktivnostima na vežbama.

Da bi se ispit smatrao položenim, potrebno je sakupiti ukupno 51 poena  (pri čemu je potrebno osvojiti minimalno 50% poena na svim kolokvijumima ili ispitu).


Stečena znanja

Predavanja:

Na predavanjima iz ovog predmeta obradjuju se sledeće oblasti:

-Programabilni logički kontroleri –PLC (struktura, princip rada, periferije)

- Motori u industriji (DC, asihroni, sihroni, step, brushless, servo, univerzalni). Princip rada,primena i upravljanje.

- Senzori u industriji . Princip rada i primena.

Vežbe:

U okviru laboratorijskih vežbi vrši se upoznavanje studenata sa teorijskim i prakticnim osnovama PLC-a,  primenom PID regulatora i korišćenje senzora na Arduino platformi.

U segmentu vežbi na PLC-ovima  studenti će se osposobljavati da programiraju PLC-ove i HMI „touchcreen” , kao i da povezuju senzore i aktuatore sa PLC-ovima. Studenti će učiti više softverskih jezika na kojima se programiraju PLC-ovi, kao i osnove  “ state machine “ PLC programiranja. Vežbe će se odvijati na Mitsubishi Fx serijom PLC-ova i Omron PLC-u.

 U drugom segmentu vežbi vrši se modelovanje digitalnog sistema upravljanja preko softverskog paketa Matlab. Akcenat vežbi je na analizi rada i primeni PID regulatora.  

 U trećem segmentu vežbi vrši se povezivanje senzora na Arduino platformu, programira se i testira njihov rad.

   

Materijal za predavanja:

 

  I deo: Skripta iz industrijske elektronike

  

 

 

Materijal za Vežbe:

 

I deo: PLC

1. PLC skripta  link

II deo: ARDUINO

ARDUINO upustvo link

Primeri -Serijska ... link

LCD displej + tastatura link

 LED+ENKODER link

 

Literatura:

1. Brkić Miodrag , Jovan Bajić : "Skripta iz industrijske elektronike"

2. Brkić Miodrag, Vladimir Rajs:"PLC skipta "