OSS-ET: Računarsko projektovanje elektronskih kola

 Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI30
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavnici:

 

Asistenti:

Dr Vladimir Rajs  
Dr Miodrag Brkić
 kancelarija: 311, blok F

 e-mail: 

   
 

 kancelarija 310b, blok F

 e-mail: brkic.miodrag@uns.ac.rs

   

 Način polaganja ispita


Poeni se mogu sakupiti na kolokvijumima, prilikom ocenjivanja na vežbama, kao i na ispitu.

Da bi se ispit smatrao položenim, potrebno je sakupiti ukupno 55 poena ukupno (pri čemu je potrebno osvojiti minimalno 50% poena na svim kolokvijumima ili ispitu).

Cilj predmeta:

 Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti  industrijske elektronike.

Nakon uspešno završenog kursa student će ovladati programiranjem i primenom Programabilnih logičkih kontrolera (PLC).

U primarne ciljeve kursa spadaju:

·

·      Primena programabilnih logičkih kontrolera (PLC).  

· 

·     

·    

 

Nakon uspešnih realizacija projekata studenati su pripremljeni za rešavanje savremenih inženjerskih problema vezanih za automatsko upravljanje sistema.

Student koji uspešno završi ovaj predmet stiče znanja da:

·                Projektuje i primenjuje elektronska kola za obradu signala sa senzora u industrijskim procesima.

·         Projektuje i primenjuje sisteme za upravljanje industrijskim procesima zasnovane na programibilnim logičkim kontrolerima (PLC).

·         Projektuje i primenjuje elektronska kola za pobudu izvršnih organa koji se primenjuju u upravljanju industrijskim procesima.

 

·       Projektuje i primenjuje mikroprocesorske sisteme za automatsko upravljanje industrijskim procesima.

  

Materijal za predavanja:

 

 I deo: 

 

Materijal za Vežbe:

I deo -Microcap : 

1. Materijal za vežbe iz Microcapa link

2. Microcap skripta -opšte link