Funkcionalna verifikacija hardvera

 Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM459
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

 

 

Nastavnik:   Asistent:
dr Rastislav Struharik, vanredni profesor    msc Andrea Erdeljan, asistent 

 

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku VIII semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, usmerenje Mikroprocesorski sistemi i algoritmi.

 

Ishodi obrazovanja

Namera ovog kursa je da studente uvede u oblast savremenih metodologija za verifikaciju složenih digitalnih sistema.

Ishodi obrazovanja:

 

Način polaganja ispita

Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), i na osnovu položenih zadataka ili odbranjenog projekta (50%).

U toku semestra predviđeno je održavanje dva teorijska kolokvijuma. 

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno. Na vežbama je dozvoljeno imati do 2 izostanka u suprotnom predmet se pohađa ponovo naredne godine jer nadoknade ne postoje.

 

Obaveštenja

            Bodovno stanje nakon ispita održanog u julskom ispitnom roku, održanog 30.06.2018.

 

Materijal za polaganje ispita

 Spisak ispitnih pitanja

 

Predavanja: 

Predavanje 1-2: Uvod u verifikaciju hardvera

        Beleške sa predavanja.
 

Predavanje 3: Verifikacioni plan

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 4: Kreiranje verifikacionog okruženja

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 5: Trendovi u projektovanju i verifikaciji hardvera, uvod u metodologije za verifikaciju hardvera

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 6-7: Tehnike za generisanje stimulusa

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 8-9: Tehnike za proveru rezultata

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 10-11: Nadgledanje toka verifikacije

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 12-13: Kompletiranje verifikacionog ciklusa, napredne tehnike verifikacije hardvera

        Beleške sa predavanja.


 

Vežbe:

Vežba 1: Uvod u SystemVerilog jezik

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

Vežba 2: Objektno orijentisani aspekti u SystemVerilog jezika

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

Vežba 3: Thread-ovi u Systemverilog jeziku

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

Vežba 4: Randomizacija i generisanje ograničenja u SystemVerlog jeziku

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

Vežba 5: Uvod u UVM metodologiju razvoja verifikacionih okruženja

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

Vežba 6: Rad sa sekvencama

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

Vežba 7: Razvoj drajvera

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

Vežba 8: Razvoj monitora

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

Vežba 9: Hijerarhija UVM verifikacionog okruženja

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

Vežba 10: Razvoj scoreboard komponente

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

Vežba 11: Prikupljanje pokrivenosti

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

 Vežba 12: Regresija i proces debagovanja

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.

 Vežba 13: Rad sa kompletnim UVM okruženjem

        Materijal za izvođenje vežbe. Prateći materijal.