Autoelektronika

 Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM439A
Broj ESPB: 3
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 0+3

Nastavnici:

Asistenti:

Dr Kalman Babković
Dr Miodrag Brkić

 

kancelarija: 302, blok F

e-mail: bkalman@uns.ac.rs


 kancelarija 310b, blok F

 e-mail: brkic.miodrag@uns.ac.rs

 

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Autoelektronika odvija se u toku VIII semestra na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika a na usmerenjima Primenjena elektronika.

 

Predmet Autoelektronika spada u obavezane predmete.

Način polaganja ispita:

Ispit se sastoji od predispitnih obaveza, pismenog dela i praktiče realizacije projekata.

Predispitne obaveze iz vežbi čini položen test čija je osnova poznavanje Misra pravila programiranja.

Što se tiče polaganja praktičnog dela ispita studenti  treba da isprojektuju i realizuju jedan  sistem iz Autoelektronike, prezentuju i odbrane pred komisijom.

Stečena znanja:

U okviru laboratorijskih vežbi vrši se upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim osnovama automotive sistema:

  ·      Upoznaju se studenti sa preporukama za programiranje u C programskom jeziku sistema u autoindustriji (Misra C pravilima),  izvode se vežbe sa primerima iz Misra C.

 

·       Upoznaju se studenti sa najčesćim autoelektronskim sistema koji se nalaze u modernom automobile.  U laboratoriji za autoelektroniku srednje elektrotehničke škole “Mihajlo Pupin” studenti će se upoznati sa senzorima i aktuatorima koji se koriste u modernoj autoindustriji, OBD sistemu za praćenje kvarova u       automobilima i ostalim električnim automotive” elementima .

 ·     Upoznaju se studenti sa aktuelnim protokolima koji se koriste u autoelektronici, pri čemu je akcenat na LIN i CAN automotive“ protokolima. Izvode se vežbe sa ciljem realizacije i primene ovih protokola, na hardverskom i softverskom nivou. 

 

Materijal za vežbe:

Misra C:

1. Misra C 2004 pravila link 

2.Primeri Misra C pravila link