Uvod u mikroracunarsku elektroniku

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E136
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

 

 

Predavanja:   Vežbe: 
dr Rastislav Struharik, vanredni profesor   MSc Andrea Erdeljan, asistent
    MSc Damjan Rakanović, asistent

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku IV semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku.

 

Način polaganja ispita

Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti na laboratorijskim vežbama (50%).

U toku semestra predviđeno je održavanje dva kolokvijuma i jednog testa u okviru vežbi. Prvi će biti održan nakon 6. nedelje i učestvuje u konačnoj oceni sa 20%, a drugi kolokvijum nakon 8. nedelje i učestvuje u konačnoj oceni sa 20%. Test sa nekoliko pitanja u vezi sa gradivom poslednje 4 nedelje će biti održan u 13. nedelji i učestvuje u konačnoj oceni sa 10%.

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno. Na vežbama je dozvoljeno imati do 3 izostanka u suprotnom predmet se pohađa ponovo naredne godine jer nadoknade ne postoje.

 

Raspored sedenja za laboratorijski kolokvijum 2

Laboratorijski kolokvijum 2 biće održan u subotu, 3.06.2017., u laboratorijama F313, F315 i F317, sa početkom u 9:00. Raspored polaganja možete preuzeti ovde.

Važno: ukoliko niste na spisku, javite se mejlom asistentu na rdamjan@uns.ac.rs.

 

Popravni, laboratorijski kolokvijum

Popravni laboratorijski kolokvijum biće održan u subotu, 16.09.2017., u laboratoriji F317, sa početkom u 9:00. Spisak studenata koji izlaze na ispit možete preuzeti ovde.

 

Važno: ukoliko niste na spisku, javite se mejlom asistentu na rdamjan@uns.ac.rs.

Na kolokvijumu možete popravljati samo gradivo u celosti, dakle lab1 i lab2 zajedno. Osvojeni poeni na predhodnim kolokvijumima se brišu osim poena koje ste osvojili radom praktičnog zadatka na vežbama (max 10).

 

Bodovno stanje za generaciju 2016/2017.

Bodovno stanje nakon septembar 5 ispitnog roka.

 

Materijal za polaganje ispita

Predavanja

Predavanje 1 - Uvod u VHDL

Predavanje 2 - Skalarni tipovi podataka

Predavanje 3 - Konkurentne naredbe 1

Predavanje 4 - Konkurentne naredbe 2

Predavanje 5 - Sekvencijalne naredbe

Predavanje 6 - Kompozitni tipovi podataka

Predavanje 7 - Potprogrami

Predavanje 8 - Paketi i generičke konstante

Predavanje 9 - Uvod u verifikaciju hardvera

Predavanje 10 - 

Predavanje 11 - 

Predavanje 12 - 

Predavanje 13 - 

 

Spisak teorijskih pitanja

 

Skripta za deo kursa posvećen VHDL jeziku za modelovanje hardvera.

 

Vežbe

1. nedeljaUpoznavanje sa Xilinx Foundation ISE programskim paketom (uputstvo za Xilinx ISE 9.1 na engleskom)

2. nedelja - Opis standardnih kombinacionih mreža u VHDL-u, vežba 1

3. nedelja - Opis standardnih kombinacionih mreža u VHDL-u, vežba 2

4. nedelja - Opis standardnih sekvencijalnih mreža u VHDL-u, vežba 1

5. nedelja - Opis standardnih sekvencijalnih mreža u VHDL-u, vežba 2

6. nedelja - Opis standardnih sekvencijalnih mreža u VHDL-u, vežba 3

7. nedelja - Opis konačnih automata u VHDL-u

8. nedelja - Hijerarhijski i parametrizovani dizajn u VHDL-u, potrebni dizajn fajlovi

9. nedelja - Kreiranje verifikacionih okruženja u VHDL-u, potrebni dizajn fajlovi

10. i 11. nedelja - Projektovanje složenih digitalnih sistema (PWM) u VHDL-u, potrebni dizajn fajlovi

12. i 13. nedelja - Projektovanje složenih digitalnih sistema (VGA) u VHDL-u, potrebni dizajn fajloviRazno