Mikroprocesorska elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM300A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

 

Nastavnik:  Asistenti: Demonstratori:
dr Ivan Mezei, vanr. prof.

MSc Andrea Erdeljan

dr Ivan Mezei, vanr. prof.

Nemanja Kajtez 

Darian Pudić

     
 

Prema nastavnom planu i programu studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije nastava iz ovog predmeta odvija se u toku V semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku.

Način formiranja ocene

Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti na laboratorijskim vežbama (50%).

U toku semestra predviđeno je održavanje dva kolokvijuma u vezi vežbi (prvi deo u vezi Edulenta - 20%, a drugi deo u vezi Arduina - 30%).

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno. Na vežbama je dozvoljeno imati do 2 izostanka u suprotnom predmet se pohađa ponovo naredne godine jer nadoknade ne postoje.

 

 Materijal za polaganje ispita 2017/18

Predavanja

Uvodno predavanje

1. predavanje - Osnove arhitektura mikroprocesora i mikrokontrolera

2. predavanje - Projektovanje mikroprocesora; Projektovanje mikroprocesora mEdulent

3. predavanje - Projektovanje mikroprocesora EC1

Zadaci iz projektovanja mikroprocesora

4. predavanje - Memorijski podsistem

5. predavanje - Uvod u ARMv7 procesore; Single-cycle ARMv7

6. predavanje - Multi-cycle ARMv7, ARMv7 sa protočnom obradom, neki napredni aspekti mikroarhitektura

Spisak pitanja iz prvog dela (konačan, 23.11.2017.)

Kolokvijum 1

7. predavanje - Arhitektura Arduino (ATmega328)

8. predavanje - Povezivanje periferija

9. predavanje - Prekidi

10. predavanje - Tajmeri i brojači

11. predavanje - Serijska komunikacija

Spisak pitanja iz drugog dela (konačan, 11.1.2018.)

Kolokvijum 2

 Vežbe

1. i 2. nedelja - Uvod u školski mikroračunar Edulent i rad sa simulatorom školskog mikroračunara Edulent

3. i 4. nedelja - Programiranje u simboličkom mašinskom jeziku za Edulent (zadaci, dodatni zadatak)

5. nedelja - Laboratorijski kolokvijum 1

6. i 7. nedelja - Upoznavanje sa razvojnim sistemom Arduino Uno (PDF)

 Uputstvo i jezičke reference za Arduino razvojni sistem (PDF); Zadaci (PDF)

8. nedelja - LCD displej + tastatura (PDF); Dodatni zadaci (PDF)

9. nedelja - Laboratorijski kolokvijum 2

10. nedelja - 4x7SEG displej + LED diode + tasteri + prekidači (PDF)

11. nedelja - Laboratorijski kolokvijum 3

12. nedelja - Tajmeri i prekidi (PDF)

13. nedelja - Laboratorijski kolokvijum 4

 

Softver

Arduino IDE - softversko razvojno okruženje za Arduino

Arduino simulator

Eclipse IDE + WinAVR + AVRDude uputstvo za instalaciju (PDF)

 

 

 

RANIJE GENERACIJE

Materijal za polaganje ispita 2015/2016/17

Predavanja

Uvodno predavanje

1. predavanje - Osnove arhitektura mikrokontrolera i mikroprocesora

2. predavanje - Projektovanje mikroprocesora, mEdulent

3. predavanje - Projektovanje mikroprocesora EC1

4. predavanje - Zadaci

5. predavanje - Uvod u ARM mikroprocesore (format instrukcija, metode adresiranja).

Arhitektura ARM procesora kod koje se instrukcije izvršavaju u jednom taktu.

6. predavanje - Arhitektura ARM procesora kod koje se instrukcije izvršavaju u više taktova.

Arhitektura ARM procesora sa protočnom obradom.

Napredni aspekti mikroarhitektura.

Kolokvijum #1

7. predavanje - Arhitektura, organizacija memorije i skup instrukcija mikrokontrolera x51

8. predavanje - Tajmeri i brojači

9. predavanje - Prekidi

10. predavanje - Povezivanje periferija

11. predavanje - Serijska komunikacija

 Kolokvijum #2

 

Pitanja iz 1. dela teorije 

Pitanja iz 2. dela teorije 

 

 Vežbe

1. i 2. vežba - Projektovanje unutrašnjih blokova mikroprocesora

3. vežba - Projektovanje aritmetičko-logičke jedinice

4. vežba - Projektovanje upravljačke jedinice. Izvorni fajlovi.

5. i 6. vežba - Projektovanje mikroprocesora

Laboratorijski kolokvijum #1

7. vežba - Upoznavanje sa simulatorom MCU8051

8. vežba - Rad sa tajmerima

9. vežba - Rad sa spoljašnjim prekidima

10. vežba - Rad sa LCD

11. vežba -       a. Rad sa složenijim periferijama

b. Upoznavanje sa Keil uVision razvojnim okruženjem

12. vežba -  Rad sa memorijski mapiranim periferijama

 

Primeri urađenih projekata.

  

Materijal za polaganje ispita 2012-2015
 
Pitanja iz teorije. 
 
 

Dodatni materijal:

MCU 8051 IDE programsko razvojno okruženje.

Zbirka zadataka iz VHDL-a.

Final word on 8051 (pdf knjiga na engleskom)

Biblioteka funkcija za rad sa Keil simulatorom i uputstvo.

Boot loader program.

Program za dobijanje koda za sedmo segmentne displeje.

Razno

-Razlike između VHDL-a i Verilog-a
-Pregled većine proizvođača mikroprocesora iz 19772004 i iz 2010.
-opis za 8051 (na engleskom)
-opis za C51 (html ili word)
-nekoliko primera programa za C51 (pdf - engleski)
-Knjiga u elektronskoj formi "Embedded system design using 8031" (2.3 MB)
-Keil C kompajler
-8052
-Ceibo
-razni linkovi (8051)