Diskretni sistemi

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM302A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+1+2

 

 

Nastavnik:   Asistent:
dr Rastislav Struharik, vanredni profesor   MSc Damjan Rakanović, asistent

 

 Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku VI semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku.

 

Ishodi obrazovanja

Namera ovog kursa je da studentima pruži jedan opšti uvid u fundamentalne aspekte teorije diskretnih sistema uključujući algoritme za analizu linearnih vremenski nepromenljivih diskretnih sistema u vremenskom i kompleksnom domenu.

Student koji uspešno završi ovaj predmet steći će uvid u osnovne koncepte teorije signala i sistema nad diskretnim vremenom koji uključuje:

- manipulaciju sa signalima sa diskretnim vremenom

- razumevanje najopštijeg opisa diskretnih sistema, i njihovu klasifikaciju i kvalitativna svojstva

- pregled algoritama za analizu linearnih vremenski nepromenljivih diskretnih sistema u vremenskom i transformacionom domenu

- koncept digitalnog filtriranja i osnovne algoritme za projektovanje digitalnih filtara

- sintezu diskretnih sistema

- uvid u sisteme za predstavljanje brojeva

- efekte korišćenja sistema za predstavljanje vrednosti sa konačnom preciznošću na karakteristike diskretnih sistema

- hardversku implementaciju osnovnih aritmetičkih operacija kao i čitavih diskretnih sistema

 

Laboratorijski kolokvijum 2 ce se održati 27.6. od 9:00 u F317. Raspored po grupama možete preuzeti ovde. Ukoliko želite da radite kolokvijum u nekom drugom terminu u odnosu na navedene na spisku morate poneti svoj laptop.

 

Bodovno stanje za generaciju 2017/2018.

Bodovno stanje nakon julskog ispitnog roka, održanog 03.07.2018.

 

Materijal za polaganje ispita

Predavanja: 

Predavanje 1: Uvod u diskretne sisteme

        Beleške sa predavanja.
 

Predavanje 2: Diskretni signali i sistemi                    

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 3: Analiza diskretnih sistema u vremenskom domenu 1

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 4: Analiza diskretnih sistema u vremenskom domenu 2

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 5: Analiza diskretnih sistema u vremenskom domenu 3

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 6: Analiza diskretnih sistema u transformacionom domenu 1

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 7: Analiza diskretnih sistema u transformacionom domenu 2

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 8: Analiza diskretnih sistema u transformacionom domenu 3

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 9: Digitalni filtri

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 10: Sinteza diskretnih sistema

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 11: Sistemi za predstavljanje brojeva

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 12: Uticaj rada sa brojevima konačne preciznosti na karakteristike diskretnih sistema

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 13: Hardverska implementacija diskretnih sistema 1

        Beleške sa predavanja.


Predavanje 14: Hardverska implementacija diskretnih sistema 2

        Beleške sa predavanja.

 

              Spisak teorijskih pitanja

              

              PowerPoint prezentacije predavanja.

 

Laboratorijske vežbe:

Vežba 1: Diskretni signali 

        Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 2: Analiza diskretnih sistema

        Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 3: Frekventne karakteristike diskretnih signala i sistema

        Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 4: Digitalni filtri

        Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 5: Sinteza linearnih vremenski nepromenljivih diskretnih sistema 

        Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 6: Sistemi za predstavljanje brojeva 

        Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 7: Uticaj rada sa brojevima konačne tačnosti na karakteristike LVN DS

        Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 8: Hardverska implementacija FIR LVN DS

        Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 9: Hardverska implementacija 2D - binDCT LVN DS

        Materijal za pripremu vežbe.

 

Projekti:

Zahteve koje je potrebno ispuniti prilikom izrade projekta možete preuzeti ovde.