Praktična elektronika

Osnovne informacije o predmetu

Šifra predmeta:  EM3P0A

ESPB poena: 3

Fond časova: 0 + 2

Predmetni nastavnik: Kalman Babković

Na ovom predmetu u sklopu nastave izvodi se:

U toku semestra izvode se auditorne i laboratorijske vežbe.

Način polaganja ispita:

Student u dogovoru sa predmetnim nastavnikom bira temu projekta. Nakon proučene teme definiše se projektni zadatak. Zahteva se da projekat ima praktičnu realizaciju. Nakon što se konstatuje da je projekat završen pristupa se prezentaciji i odbrani projekta. Nakon odbrane se formira konačna ocena.

Literatura:

Uputstvo (ujedno i šablon) za pisanje projekta. Na raspolaganju je u četiri formata:

Revidirano marta 2018.