Upravljačka i procesna elektronika

 

 Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta:

EM430A

Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavnici:

Asistenti:

DVladimir Rajs, docent
Dr Miodrag Brkić
kancelarija: 311, blok F

e-mail: rajs.vladimir@gmail.com

 kancelarija 310b, blok F

 e-mail: brkic.miodrag@uns.ac.rs

 

BSc Milan Bodić

kancelarija 310b, blok F

 
 

 

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Upravljačka i procesna elektronika odvija se u toku VIII semestra na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika a na usmerenjima Primenjena elektronika. Predmet Upravljačka i procesna elektronika spada u obavezane predmete

Teorijske osnove prenose se studentima na predavanjima koja održava predmetni nastavnik. U okviru predavanja studenti se susreću sa sledećim temama:

·         Izvori napajanja. Regulatori napona

·         Upotreba senzora u upravljačkim procesima

·         Elektronska kola za pobudu izvršnih organa  

·         Pretvarački elementi 

·         Struktura digitalnog sistema upravljanja

·         Funkcija diskretnog prenosa

·         Stabilnost diskretnih sistema sa povratnom spregom 

·         Sinteza konvencionalnih digitalnih regulatora. Pid regulatori

 U okviru predavanja mogu se organizovati kraća izlaganja studenata o zadatim temama.

 U okviru laboratorijskih vežbi vrši se upoznavanje studenata sa teorijskim i prakticnim osnovama PLC-a,  kao i primenom PID regulatora .

U segmentu vežbi na PLC-ovima  studenti će se osposobljavati da programiraju PLC-ove i HMI „touchcreen , kao i da povezuju senzore i aktuatore sa PLC-ovima. Studenti će učiti više softverskih jezika na kojima se programiraju PLC-ovi, kao i osnove  “ state machine “ PLC programiranja. Vežbe će se odvijati na Mitsubishi Fx serijom PLC-ova.

 U drugom delu vežbi vrši se modelovanje digitalnog sistema upravljanja preko softverskog paketa Matlab. Akcenat vežbi je na analizi rada i primeni PID regulatora.  

Tokom semetra u nastavi se aktivnio koristi elektronski servis FTN-a Laboratorija za učenje na daljinu sa platformom Moodle. Svaki student koji pohađa kurs dobije korsničko ime i lozinku za pristup sajtu. Na sajtu kurs je podeljen po nastavnim lekcijama. Svaka lekcija sadrži nastavni materijal koji uključuje objašnjenje i program vezan za datu lekciju i odgovarajući forum na kome studenti postavljaju pitanja.

 

Način polaganja ispita:

Ispit se sastoji od predispitnih obaveza, pismenog dela i praktiče realizacije projekata.

Predispitne obaveze čini položen zadatak čija je osnova programiranje PLC-a.

Da bi student položio pismeni deo ispita mora da dobije prelaznu ocenu odgovarajući na pitanja vezana za teorijski deo ispita

Što se tiče polaganja prakitičnog dela ispita studenti (samostalno ili u grupi od po dva studenta) treba da isprojektuju i realizuju jedan upravljački sistem.

Nakon urađenog projekta studenti pred komisijom, koju čine profesor i asistenti, usmeno brane projekat kroz:

 •        Prezentaciju

•        Demonstraciju

•        Dokumentaciju

 Postoji mogućnost polaganja ispita na osnovu uspešnih realizacja projekata na nekom od studentskih takmičenja poput Hard&Soft (SuceavaNovi SadBanjaluka) i Eurobot(link1 i link2).

Cilj predmeta:

 Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti  upravljačke i procesne elektronike. Poseban akcenat se stavlja na osposobljavanje studentata za projektovanje i primenu elektronskih sistema i uređaja za upravljanje industrijskim procesima.

Nakon uspešno završenog kursa student će ovladati programiranjem i primenom Programabilnih logičkih kontrolera (PLC).

U primarne ciljeve kursa spadaju:

·      Upoznavanje sa elektronskim kolima za obradu signala sa senzora,

·      Rad sa analogno-digitalni i digitalno-analognim prilagodnim stepenima,

·      Rad sa elektronskim kolima za pobudu izvršnih organa,

·      Modelovanje elektronskih upravljačkih sistema primenom Simulink-a,

·      Implementacija analognih i digitalnih zakona upravljanja.

 Nakon uspešnih realizacija projekata studenati su pripremljeni za rešavanje savremenih inženjerskih problema vezanih za automatsko upravljanje sistema.

Student koji uspešno završi ovaj predmet stiče znanja da:

·         Projektuje i primenjuje elektronska kola za obradu signala sa senzora u industrijskim procesima.

·         Projektuje i primenjuje sisteme za upravljanje industrijskim procesima zasnovane na programibilnim logičkim kontrolerima (PLC).

·         Projektuje i primenjuje elektronska kola za pobudu izvršnih organa koji se primenjuju u upravljanju industrijskim procesima.

·       Projektuje i primenjuje mikroprocesorske sisteme za automatsko upravljanje industrijskim procesima.

 

Literatura:

 1.    Dr V. Rajs, “Skripta iz upravljačke i procesne elektronike”.

2.    S.Tešić, D. Vasiljevic , “Osnovi elektronike”

3.    Dr V. Rajs, dr M.Brkić “Skripta PLC

  

 Materijal za vezbe:

1. PLC skripta(decembar 2017)  link

Primer kolokvijuma (jednostavniji): link

 

Diplomski radovi iz oblasti:

Milan Bodić Realizacija multikomunikacionog sistema za bežično pokretanje, očitavanje i slanje podataka zasnovano na mobilnoj razvojnoj platformi BUUGGY firme Mikroelektronika

Pavle Šovljanski Automat za distribuciju kondoma

Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa
Vreme i raspored za kolokvijum  (12. Jun 2009)
Primena i progamiranje PLC-a  (12. Jun 2009)
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 2 of 2