Računarska elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM404A  
Broj ESPB: 5  
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3  

Nastavnik:

dr Ivan Mezei, vanr. prof.

Asistent:

dr Ivan Mezei, vanr. prof.

Demonstrator:

Darian Pudić

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz izbornog predmeta Računarska elektronika odvija se u toku VIII semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, usmerenje Mikroprocesorski sistemi i algoritmi.

Materijal za laboratorijske vežbe i polaganje ispita

 

Predavanja 2017/18:

Raspberry Pi embedded računar

Impulsno širinska modulacija (ukratko, ppt, detaljno)

1-Wire protokol

Princip rada IR senzora (SIRC protokol)

Osnovi rada sa LCD

I2C komunikacija

RTCC

SPI

Projektovanje grafičkih korisničkih interfejsa

Qt

Qt Widgets

USB

 

Spisak pitanja za test iz teorije. 

Lab 2017/18:

Lab1 - Upoznavanje sa Raspberry Pi embeded računarom

Lab2 - Podešavanje Raspberry Pi sistema

Lab3 - Uključivanje/isključivanje LED na RPi

Lab4 - PWM dimer LED

Lab5 - Merenje temperature senzorom DS18B20

Lab6 - Rad sa IR senzorom

Lab7 - Rad sa LCD

Lab8 - Rad sa satom/kalendarom realnog vremena

Lab9 - Rad sa A/D i D/A konvertorima (dodatni materijal za YL-40 pločicu sa PCF8591)

Lab10 - Upoznavanje sa Qt radnim okvirom

Lab11 i 12 - Projektovanje GUI upotrebom Qt radnog okvira i rad sa LCD i RTCC

Lab13 - Projektovanje GUI upotrebom Qt radnog okvira i rad sa DS18B20 i YL-40

Lab14 - Projektovanje GUI za merenje napona i grafički prikaz; QtCharts izvorni kodovi i uputstvo za instalaciju.

 

Literatura 

 

Programi i dodaci:

Win32DiskImager

Link za Raspbian img

QEMU (emulator Raspbian-a na Windows platformi)

WinScp (portabilna verzija)

Putty (više verzija Putty-ja)

Bcm2835 biblioteka

wiringPi biblioteka

wiringPi2-Python biblioteka

datasheet: LCD kontroler SPLC780D, RTC PCF8563, A/D i D/A PCF8591, 4Mb flash memorija AT45DB041D, TSOP4838, BCM2835 periferije

šeme dodatnih pločica: DVK512, Mixboard, PCF8563, PCF8591, AT45DB041DDVK511

Predavanja do 2015:

Spisak nastavnih tema

1. Procesorski sistemi

2. Memorije

3. Grafičke kartice

4. Magistrale

5. Uređaji masovne memorije

6. RAM

7. Sinhrona serijska komunikacija

8. Asinhrona serijska komunikacija

9. Umrežavanje računara (ISO-OSI, TCP/IP)

10. USB

 

Spisak pitanja iz teorije do 2015.