Optoelektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM414
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

 

Nastavnik:

 

Asistent:

dr Miloš Živanov, red. prof.
 
 

Konsultacije: Konsultacije:
sreda: 14:00-15:00 ponedeljak: 10:00-11:00
četvrtak: 12:00-13:00 četvrtak: 10:00-11:00

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Optoelektronika odvija se u toku VII semestra na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika.

Način polaganja ispita:

Završna ocena formira se na osnovu pokazanih rezultata u savlađivanju teorijskog dela, rešavanja zadataka i praktičnog (laboratorijskog) dela predmeta. Ocena iz teorijskog dela predmeta učestvuje sa 50% u završnoj oceni i formira se na osnovu rezultata kolokvijuma i urednog pohađanja predavanja. Ocena iz rešavanja zadataka i učestvuje sa 50% u završnoj oceni i formira se na osnovu rezultata sa dva kolokvijuma, nagradnih poena (na osnovu izrade zadataka na auditornim vežbama) i urednog pohađanja auditornih i laboratorijskih vežbi.

Ishodi obrazovanja (Stečena znanja):

- Sposobnost projektovanja sistema sa LED i laserskim diodama i fotodetektorima
- Sposobnost projektovanja savremenih optoelektronskih telekomunakacionih sistema
- Sposobnost projektovanja sistema sa displejima
- Sposobnost projektovanja sistema sa optelektronskim senzorima
- Sposobnost rada na dijagnostici optičkih kablova (korišćenjem OTDR uređaja)

Sadržaj/struktura predmeta:

Prostiranje ravanskih talasa. Osnovne optičke osobine materijala. Spektar elektromagnetnog zračenja. Optička koherencija i polarizacija. Optički izvori. Osnovi lasera. Detektori. Šum u optoelektronici. Svetleće diode (LED). Laserske diode. Optički rezonatori. Laseri: gasni, tečni i laseri na bazi čvrstih tela. Primene lasera u industriji, grafičkom inženjerstvu, medicini, vojsci, istraživanjima i sl. Prostiranje svetlosti kroz optička vlakna. Optički kablovi i konektori. Senzori na bazi optičkih vlakana. Primena optoelektronskih komponenti u telekomunikacijama i računarima. CCD elementi. Holografija. Displeji: plazma, LC, FE, TFT. Nova dostignuća u optoelektronici: laseri na bazi kvantnih jama, integrisana kola, nove primene svetlosnih detektora, optokapleri. Praktičan rad na dijagnostici optičkih kablova (korišćenjem OTDR uređaja) i korišćenje savremenih CWDM i DWDM sistema.

Literatura:

 

  1. M. Živanov, Optoelektronika za elektroničare, skripta Novi Sad.
  2. M. Živanov, M. Slankamenac: Optoelektronika - praktikum laboratorijskih vežbi, FTN, Novi Sad, 2008.
  3. Milatović, D. Optoelektronika Svjetlost, Sarajevo
  4. Jones, K. A. Introduction to Optical Electronic New York, John Wiley and Sons
  5. Kressel, H. Semiconductor Devices for Optical Communication Berlin, Springer-Verlag
  6. S.O. Kasap Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices Printece Hall

 

Laboratorija za optoelektroniku:

Laboratorija poseduje merne instumente poslednje generacije za ispitivanje optičkih vlakana i laserskih izvora, karekterizaciju WDM mreža i kalibraciju optičkih uređaja. Savremeni instrumenti omogućuju studentima sticanje širokog spektra znanja iz oblasti savremene optoelektronike i optičkih komunikacionih sistema. Više detalja o samoj laboratoriji i postojećoj opremi možete videti ovde.

 

U odeljku Oglasna tabla nalaze se obaveštenja i rezultati kolokvijuma i ispita iz  Optoelektronike (elektro odsek).

 

 

GRID (2 godina) Plan predmeta Elektronka i optoelektronika GRID (4 semestar)

 

U odeljku Studenti-rezultati nalaze se obaveštenja i rezultati kolokvijuma i ispita iz Elektronike i optoelektronike (GRID 2 god.)