Algoritmi i njihova složenost

Prema tekućem nastavnom planu, nastava iz predmeta Algoritmi i njihova složenost se odvija u toku VII semestra kao obavezan predmet na smeru Mikroračunarska eletronika.

Cilj predmeta je obezbediti opšti uvid u fundamentalne aspekte teorije algoritama i njihove složenosti, uključujući primere algoritama iz različitih oblasti elektrotehnike i računarstva.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM402
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: kancelarija: NTP zgrada, 1. sprat, kabinet 132; telefon: 485-4516; email: dautovic(at)uns(tačka)ac(tačka)rs

Način polaganja ispita

Materijal za predavanja:

 • L. Novak - Algoritmi i njihova složenost - skripte, FTN Novi Sad, 2007,  Srpski jezik

 • S. Dautović - Zbirka rešenih problema (određivanje vremenske složenosti algoritama) - skripte, FTN Novi Sad, 2007,  Srpski jezik

 • C.H. Papadimitriou - Computational Complexity, Addison Wesley Longman, 1995, Engleski jezik

 • T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein - Introduction to Algorithms, Third Edition, The MIT Press, 1999, Engleski jezik


Dodatne informacije

Teme (Ispitna pitanja) na kursu Algoritmi i njihova složenost 2018/19

 1.  Kritični računarski resursi (vreme, prostor, broj procesora (npr. u slučaju paralelnih algoritama), broj razmenjenih poruka (npr. u slučaju distribuiranih algoritama), potrošnja energije itd.) i načini njihovog merenja

 2. Asimptotske notacije veliko O, Θ, Ω, malo ω, o i njihove osnovne osobine

 3. Problem, instanca problema, rešenje problema

 4. Odlučiva, evaluaciona i konstruktivna formulacija optimizacionih problema

 5. Deterministička Tjuringova mašina i njene različite varijante (sa jednom i više traka, sa ulazom i izlazom itd.).

 6. Definicija algoritma preko Tjuringove mašine

 7. Formalni jezici, pojam rekurzivnog i rekurzivno-nabrojivog jezika, prihvatanje (accepting) reči jezika na TM i odlučivanje (deciding) jezika, rekurzivne funkcije

 8. Izračunavanje funkcija nad stringovima na TM

 9. Univerzalna Tjuringova mašina

 10. Halting problem i neodlučivost jezika

 11. Pojam klase kompleksnosti (complexity class)

 12. Vremenska složenost algoritma, klase TIME(f(n)) i NTIME(f(n))

 13. Određivanje vremenske složenosti iterativnih i rekurzivnih algoritama, Master teorema

 14. Tjuringove mašine sa ulazom i izlazom, prostorna kompleksnost algoritma, klase SPACE(f(n)) i NSPACE(f(n)), klase L i NL, problem 2SAT

 15. Dokaz korektnosti algoritma

 16. Pojam redukcije i kompletnosti (completeness) u okvirima neke klase kompleksnosti

 17. Klasa problema P, važni predstavnici problema iz ove klase (npr. MAX FLOW, REACHABILITY, SORTING, različiti grafovski i numerički problemi itd.)

 18. Klasa P-kompletnih problema, problem CIRCUIT VALUE

 19. Nedeterministička Tjuringova mašina, problem SAT

 20. Klasa problema NP

 21. Klasa NP-kompletnih problema, važni predstavnici problema iz ove klase (3SAT, MIS, CLIQUE, VERTEX COVER, EDGE DOMINATING SET, SET COVER, TSP, HAMILTONIAN PATH&CYCLE, 3-COLORING itd.)

 22. Ideja dokaza Kukove teoreme

 23. Rešavači problema SAT (SAT-solvers)

 24. Redukovani uređeni binarni dijagrami odlučivanja (ROBDDs)

 25. Kompleksnost Bulovih kola

 26. coNP i coNP-complete problemi, problem VALIDITY (TAUTOLOGY)

 27. Odnos klasa P, NP, coNP, NP-kompletnih i coNP-kompletnih problema

 28. Polinomijalna hijerarhija, klasa PH, klase ∏i+1P, ∑i+1P, Δi+1P

 29. Polinomijalni prostor, klasa PSPACE, problem QSAT

 30. Aproksimativni algoritmi, mere aproksimabilnosti, klase problema APX, PTAS, FPTAS

 31. Parametrizovani algoritmi

 32. Randomizovani algoritmi, klasa RP

 33. Postupci opšte namene u kombinatornoj optimizaciji (exhaustive search, backtracking, branch and bound)

 34. Matematičko programiranje

 35. Dinamičko programiranje

 36. Operacije nad polinomima, transformacije nad polinomijalnim funkcijama, algoritmi za DFT i FFT

 37. Paralelni algoritmi, klasa NC, Amdalov zakon, iregularni paralelizam

 38. On-line (dinamički) grafovi i algoritmi

 39. Distribuirani i lokalizovani algoritmi

 40. Komunikacijska kompleksnost algoritma

 41. Kolmogorovljeva (informaciona) kompleksnost algoritma

 42. Deskriptivna kompleksnost, Faginova teorema i definicija klase NP

 43. Energetska kompleksnost algoritma, klasa DENER(E(n))

 44. Kompleksnost nad poljem realnih brojeva, BSS mašina