Analogna elektronika (Mehatronika)


Na ovom predmetu u sklopu nastave izvode se:

  • Predavanja
  • Auditorne vežbe

Ovaj predmet izvodi se u petom semestru studija na odseku za Mehatroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: H305
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik:

Dr Kalman Babković


Konsultacije: Petak: 13.30-14.30 ili po dogovoru
Asistenti:

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ispit se polaže u dva dela, u pismenoj formi, kako teoretski deo, tako i rešavanje zadataka. Oba dela ravnopravno učestvuju u formiranju ocene. Postoji mogućnost dodatnog usmenog polaganja dela ispita, radi popravke ocene.

Alternativno, ako postoji želja za dubljim savladavanjem teoretskog dela gradiva, moguće je polaganje detaljnim prolaskom kroz gradivo i diskusijama na konsultacijama.

Materijal za predavanja:
S.Tešić, D.Vasiljević, "Osnovi elektronike", Grosknjiga, Beograd, 1994. (odgovarajuća poglavlja)

Laslo Nadj: Beleške sa table (radna sveska koja se kopira), FTN Novi Sad

Dodatne informacije

Cilj predmeta

Sticanje dubljih znanja iz oblasti primene poluprovodničkih naprava u ulozi pojačavača, zatim analize i projektovanja analognih elektronskih kola. Upoznavanje sa načinom rada, karakteristikama i primenom osnovnih elektronskih komponenti u najvažnijim analognim elektronskim kolima. Povezivanje teorijskog i praktičnog znanja iz ove problematike, sa akcentom primene u analizi i projektovanju mehatronskih naprava.

Ishodi obrazovanja

Student koji uspešno savlada gradivo iz ovog predmeta biće u stanju da: - uspešno projektuje osnovne pojačavače - analizira rad jednostavnih analognih elektronskih kola - uoči i otkloni osnovne probleme u analognim kolima - uspešno projektuje izvor napajanja za svoj uređaj -da podesi radnu tačku pojačavača - uspešno proceni način nastajanja i prostiranja smetnji u mehatronskim uređajima, kao i da se bori protiv njih.

Sadržaj predmeta

Osnovni pojmovi. Tipovi pojačavača. Osnovna pojačavačka kola. Negativna povratna sprega.    Operacioni i instrumentacioni pojačavač i primene. Odvođenje toplote, proračun hladnjaka. Harmonijski oscilatori. Frekvencijska karakteristika i stabilnost pojačavača. Izvori napajanja u elektronskim i mehatronskim uređajima. Smetnje u elektronskim uređajima i osnovna zaštita.