Analogna elektronika (Mehatronika)


Na ovom predmetu u sklopu nastave izvode se:

  • Predavanja (dva školska časa jednom nedeljno)
  • Auditorne vežbe (dva školska časa jednom nedeljno)
  • Laboratorijske vežbe (5 termina od 90 minuta u drugoj polovini semestra)

Ovaj predmet izvodi se u petom semestru studija na odseku za Mehatroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: H305
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2+1

Nastavni kadar

Nastavnik:

Dr Kalman Babković


Konsultacije: po dogovoru
Asistenti:
U izvođenju laboratorijskih vežbi takođe učestvuju:

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ispit se polaže u dva dela, u pismenoj formi - teoretski deo i rešavanje zadataka. Oba dela ravnopravno učestvuju u formiranju ocene.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

Praktikum za laboratorijske vežbeDodaci praktikumu  • Dodatak A - Boje kojima su kodirane vrednosti otpornika

  • Dodatak B - Merenja na pojačavaču

  • Dodatak C - Raspored priključaka integrisanih kola LM324 i TL084