Analogna mikroelektronska kola


Na ovom predmetu u sklopu nastave izvode se:

  • Predavanja
  • Auditorne vežbe
  • Laboratorijske vežbe (5 nedelja u toku semestra)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM301A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2+1

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Kalman Babković, vanredni profesor
Asistenti: Slađana Babić
U izvođenju laboratorijskih vežbi takođe učestvuju:

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

  • Ispit (do 100 poena)

  • Umesto ispita, mogu se polagati 2 kolokvijuma od kojih svaki nosi do 50 poena

  • Nagradni poeni se mogu osvojiti redovnim dolaskom na nastavu i na laboratorijskim vežbama (do 5 poena)


Materijal auditorne vežbe:
Materijal za laboratorijske/računarske vežbe: