Autoelektronika


Na ovom predmetu u sklopu nastave izvode se:

  • Predavanja
  • Laboratorijske vežbe

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM439A
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Miodrag Brkić
Asistenti: Miloš Arbanas
Konsultacije: Po dogovoru.

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

Ispit se sastoji od predispitnih obaveza, teorijskog dela i praktične realizacije projekta.
  • predispitne obaveze iz vežbi čini položen test čija je osnova poznavanje Misra pravila programiranja.

  • na teorijskom delu studenti odgovaraju na pitanja iz oblasti obrađivanih na predavanjima

  • kao praktični deo ispita studenti  treba da isprojektuju i realizuju jedan sistem iz oblasti autoelektronike, prezentuju ga i odbrane pred komisijom.


Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

Dodatne informacije

Stečena znanja:


U okviru laboratorijskih vežbi vrši se upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim osnovama automotive sistema:

  • Upoznaju se studenti sa preporukama za programiranje u C programskom jeziku sistema u autoindustriji (Misra C pravilima),  izvode se vežbe sa primerima iz Misra C.

  • Upoznaju se studenti sa najčesćim autoelektronskim sistema koji se nalaze u modernom automobile. U laboratoriji za autoelektroniku srednje elektrotehničke škole “Mihajlo Pupin” studenti će se upoznati sa senzorima i aktuatorima koji se koriste u modernoj autoindustriji, OBD sistemu za praćenje kvarova u automobilima i ostalim električnim “automotive” elementima .

  • Upoznaju se studenti sa aktuelnim protokolima koji se koriste u autoelektronici, pri čemu je akcenat na LIN i CAN “automotive“ protokolima. Izvode se vežbe sa ciljem realizacije i primene ovih protokola, na hardverskom i softverskom nivou.