POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZBOR NASTAVNIKA

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZBOR NASTAVNIKA (poslato iz OPŠTE službe 08.07.2019):

 1. Prijava na konkurs (predlog obrasca u prilogu);
 2. Biografiju sa bibliografijom;
 3. Fotokopije radova;
 4. Drugi dokazi predviđene opštim aktima Univerziteta (Pravilnik o bližim minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu (prečišćen tekst)-u prilogu mejla. („Kandidat za izbor u zvanje mora u prethodnom izbornom periodu (to je period od poslednjeg izbora u zvanje; za prvi izbor u zvanje docenta to je celokupan prethodni period) da ispuni najmanje jednu odrednicu iz bilo koja dva od tri izborna elementa, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje. Za svaku odrednicu koju kandidat ispunjava neophodno je priložiti dokaz u formi odluke, rešenja, potvrde i sl. Za članstvo u udruženjima, odborima, organima upravljanja i sl., neophodno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za članstvo u komisijama za izbore u zvanja, neophodno je dostaviti rešenje o imenovanju komisije. Za učešće u programskim i organizacionim odborima skupova, neophodno je dostaviti potvrdu o učešću ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Kao dokaze o citiranosti obavezno je dostaviti potvrdu Matice srpske, pored koje kandidat može dostaviti i druge dokaze (naučne radove u kojima se vidi citiranost, odštampanu listu citata sa Scopus-a i sNavedite ono što prilažeš za izborne elemente za izbor.”)
 5. Očitana lična karta. Imamo u dosijeu, ali navedite da prilažete. Kada budete predavali dokumentaciju dodaćemo i ovaj dokumet;
 6. Izvod iz matične knjige rođenih. Imamo u dosijeu, ali navedite da prilažete. Kada budete predavali dokumentaciju dodaćemo i ovaj dokumet;
 7. Državljanstvo. Naglasi kod matičara da je za zaposlenje, jer je besplatno;
 8. Uverenje iz МUP-а da niste pravosnažno osuđivani;
 9. Dokaz o predagoškom radu-ocene studenata. Imamo u dosijeu, ali navedite da prilažete. Kada budete predavali dokumentaciju dodaćemo i ova dokumeta;
 10. Overene fotokopije diploma svih nivoa studija. Imamo u dosijeu, ali navedite da ih prilažete. Kada budete predavali dokumentaciju dodaćemo i ova dokumeta;
 11. Popunjen elektronski obrazac-kandidat u prilogu sa: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (ZIP) – dostaviti tokom trajnja konkursa na mejl: opstaftn@uns.ac.rs. Isti će Opšta služba proslediti predsedniku komisije za izbor (u prilogu).

Postupak  je diginisan Pravilnikom o postuku izbora i Pravilnikom o postupku izbora FTN-a.
U prilogu:

 1. Prijava na konkurs-predlog.docx
 2. UNS_Obrazac_izbori_u_zvanje_1.4.zip
 3. UNS_Pravilnik_blizi_minimalni_uslovi_za_izbor_u_zvanja_2018.pdf
 4. UNS_PravilnikSticanjeZvanja2018.pdf