Dr Dalibor Sekulić


Zvanje: vanredni profesor
Titula: doktor elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 118
Telefon: 021/485-4507
E-mail: dalsek@uns.ac.rs
Konsultacije:

Ponedeljak: 12:30-13:30
Sreda: 11:30-12:30


Oblast rada

nelinearne transmisione linije u oblasti visokih učestanosti, molekularna i nanobioelektronika, kompleksna impedansna spektroskopija materijala, primena mikrotalasa u medicini


Predmeti

  • Primena radio i mikrotalasa u medicini (smer Biomedicinsko inženjerstvo, 3. godina)
  • RF i mikrotalasna tehnika 1 (smer Komunikacione tehnologije i obrada signala, 3. godina)
  • RF i mikrotalasna elektronika (smer Mikroračunarska elektronika, 4. godina)
  • Modelovanje i simulacija RF i mikrotalasnih kola (smer Mikroračunarska elektronika, 4. godina)
  • Modelovanje i simulacija biofizičkih procesa (smer Biomedicinsko inženjerstvo, 4. godina)
  • Elektronika (strukovne studije Elektronika i telekomunikacije, 1. godina)
  • Primena lasera u medicini (deo predmeta, master Biomedicinsko inženjerstvo, 1. godina)