Digitalni sistemi otporni na otkaz

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku IX semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, usmerenje Mikroprocesorski sistemi i algoritmi.

 

Ishodi obrazovanja

Namera ovog kursa je da studente uvede u oblast savremenih metodologija za analizu i projektovanje digitalnih sistema otpornih na otkaz.

Ishodi obrazovanja:

– sposobnost modelovanja i simulacije grešaka u digitalnim sistemima

– sposobnost generisanja test vektora za potrebe testiranja digitalnih sistema

– sposobnost projektovanja sistema za olakšano testiranje

– sposobnost projektovanja sistema sa mogućnošću tolerancije grešaka

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM504
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Rastislav Struharik, vanredni profesor
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti: msc Damjan Rakanović, asistent
Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti na laboratorijskim vežbama (50%).

U toku semestra predviđeno je održavanje dva teorijska i dva laboratorijska kolokvijuma.

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno. Na vežbama je dozvoljeno imati do 2 izostanka u suprotnom predmet se pohađa ponovo naredne godine jer nadoknade ne postoje.

Materijal za predavanja:
Predavanje 1: Uvod u sisteme otporne na otkaz
Beleške sa predavanja.

Predavanje 2: Tehnike za evaluaciju pouzdanosti sistema
Beleške sa predavanja.

Predavanje 3: Modeli kvarova i generisanje testova za njihovu detekciju u digitalnim kolima
Beleške sa predavanja.

Predavanje 4: Tehnike za postizanje hardverske otpornosti na otkaz 1
Beleške sa predavanja.

Predavanje 5: Tehnike za postizanje hardverske otpornosti na otkaz 2
Beleške sa predavanja.

Predavanje 6: Tehnike za postizanje informacione otpornosti na otkaz 1
Beleške sa predavanja.

Predavanje 7: Tehnike za postizanje informacione otpornosti na otkaz 2
Beleške sa predavanja.

Predavanje 8: Tehnike za postizanje informacione otpornosti na otkaz 3
Beleške sa predavanja.

Predavanje 9: Tehnike za postizanje vremenske i algoritamske otpornosti na otkaz
Beleške sa predavanja.

Predavanje 10:Tehnike za postizanje softverske otpornosti na otkaz
Beleške sa predavanja.

Spisak ispitnih pitanja

 

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Vežba 1: Modelovanje i detekcija kvarova u kombinacionim mrežama pomoću VHDL-a 1
Materijal za izvođenje vežbe.

Vežba 2: Modelovanje i detekcija kvarova u kombinacionim mrežama pomoću VHDL-a 2
Materijal za izvođenje vežbe.

Vežba 3: "Design for Test" tehnike za detekciju kvarova u sekvencijalnim mrežama
Materijal za izvođenje vežbe.

Dodatne informacije

OBAVEŠTENJE:

Bodovno stanje nakon ispita održanog u februarskom ispitnom roku 2020. godine može se videti ovde.

Dodatna literatura:

1. Israel Koren, Mani Krishna, "Fault Tolerant Systems", Morgan Kaufmann, 2007.

2. Laung-Terng Wang, Yao-Wen Chang, Kwang-Ting (Tim) Cheng, "Electronic Design Automation: Synthesis, Verification, and Test", Morgan Kaufmann, 2009.

3. Laura L. Pullum, "Software Fault Tolerance Techniques and Implementation", Artech Hause, 2001.

4. N. K. Jha, S. Gupta, "Testing of Digital Systems", Cambridge University Press, 2003.

Obaveštenja:

Bodovno stanje nakon ispita održanog u julu 2019. godine.