Diskretni sistemi

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku VI semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku.

 

Ishodi obrazovanja

Namera ovog kursa je da studentima pruži jedan opšti uvid u fundamentalne aspekte teorije diskretnih sistema uključujući algoritme za analizu linearnih vremenski nepromenljivih diskretnih sistema u vremenskom i kompleksnom domenu.

Student koji uspešno završi ovaj predmet steći će uvid u osnovne koncepte teorije signala i sistema nad diskretnim vremenom koji uključuje:

  • manipulaciju sa signalima sa diskretnim vremenom
  • razumevanje najopštijeg opisa diskretnih sistema, i njihovu klasifikaciju i kvalitativna svojstva
  • pregled algoritama za analizu linearnih vremenski nepromenljivih diskretnih sistema u vremenskom i transformacionom domenu
  • koncept digitalnog filtriranja i osnovne algoritme za projektovanje digitalnih filtara
  • sintezu diskretnih sistema
  • uvid u sisteme za predstavljanje brojeva
  • efekte korišćenja sistema za predstavljanje vrednosti sa konačnom preciznošću na karakteristike diskretnih sistema
  • hardversku implementaciju osnovnih aritmetičkih operacija kao i čitavih diskretnih sistema

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM302A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Rastislav Struharik, redovni profesor
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti: msc Jana Janković, asistent bsc Dejan Pejić, asistent
Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti (50%).

U toku semestra predviđeno je održavanje dva teorijska i dva laboratorijska kolokvijuma.

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno. Na vežbama je dozvoljeno imati do 2 izostanka u suprotnom predmet se pohađa ponovo naredne godine jer nadoknade ne postoje.

Materijal za predavanja:
Predavanje 1: Uvod u diskretne sisteme
Beleške sa predavanja.

Predavanje 2: Diskretni signali i sistemi
Beleške sa predavanja.

Predavanje 3: Analiza diskretnih sistema u vremenskom domenu 1
Beleške sa predavanja.

Predavanje 4: Analiza diskretnih sistema u vremenskom domenu 2
Beleške sa predavanja.

Predavanje 5: Analiza diskretnih sistema u vremenskom domenu 3
Beleške sa predavanja.

Predavanje 6: Analiza diskretnih sistema u transformacionom domenu 1
Beleške sa predavanja.

Predavanje 7: Analiza diskretnih sistema u transformacionom domenu 2
Beleške sa predavanja.

Predavanje 8: Analiza diskretnih sistema u transformacionom domenu 3
Beleške sa predavanja.

Predavanje 9: Digitalni filtri
Beleške sa predavanja.

Predavanje 10: Sinteza diskretnih sistema
Beleške sa predavanja.

Predavanje 11: Sistemi za predstavljanje brojeva
Beleške sa predavanja.

Predavanje 12: Uticaj rada sa brojevima konačne preciznosti na karakteristike diskretnih sistema
Beleške sa predavanja.

Predavanje 13: Hardverska implementacija diskretnih sistema 1
Beleške sa predavanja.

Predavanje 14: Hardverska implementacija diskretnih sistema 2
Beleške sa predavanja.

Spisak teorijskih pitanja

Materijal auditorne vežbe:
Zbirka rešenih zadataka može se preuzeti ovde.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Vežba 1: Diskretni signali
Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 2: Analiza diskretnih sistema
Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 3: Frekventne karakteristike diskretnih signala i sistema
Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 4: Digitalni filtri
Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 5: Sinteza linearnih vremenski nepromenljivih diskretnih sistema
Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 6: Sistemi za predstavljanje brojeva
Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 7: Uticaj rada sa brojevima konačne tačnosti na karakteristike LVN DS
Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 8: Hardverska implementacija FIR LVN DS
Materijal za pripremu vežbe.

Vežba 9: Hardverska implementacija 2D - binDCT LVN DS
Materijal za pripremu vežbe.

Dodatne informacije

OBAVEŠTENJE:

Bodovno stanje nakon ispita održanog u februar 2 ispitnom roku 2024. možete preuzeti ovde.

Bodovno stanje nakon prvog laboratorijskog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Projekti:

Zahteve koje je potrebno ispuniti prilikom izrade projekta možete preuzeti ovde.