Elektronika (E2)


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E222A
Broj ESPB: 8
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 4+4

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Milan Lukić, docent
Konsultacije: Po dogovoru.
Asistenti: Stojanka Bratić, saradnik u nastavi David Vidović, saradnik u nastavi
Konsultacije: Po dogovoru.

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Teorija: K1 (25p) + K2 (25p)
Lab. vežbe: L1 (20p) + L2 (16p) + L3 (16p)

Pravila polaganja ispita (PDF)

Materijal za predavanja:
PRVI DEO (ELEKTRONIKA)

1 - Uvod u elektroniku (PDF)

2 - Osnovni koncepti teorije električnih kola (PDF)

3 - Poluprovodnički materijali (PDF)

4 - Poluprovodničke diode (PDF)

5 - Bipolarni tranzistor (PDF)

6 - MOSFET tranzistori (PDF)

7 - Pojačavačka kola (PDF)

8 - Kola sa operacionim pojačavačima (PDF)

9 - Principi realizacije logičkih kola (PDF)

10 - Logička kola u CMOS tehnologiji (PDF)

Teorijska pitanja za prvi kolokvijum (PDF)

DRUGI DEO (MIKROKONTROLERI)

1 - Arhitektura mikrokontrolera (PDF)

2 - Organizacija memorije (PDF)

3 - Ulazno/izlazni portovi (PDF)

4 - Povezivanje periferija sa mikrokontrolerom (PDF)

5 - Sistem prekida (PDF)

6 - Tajmeri (PDF)

7 - Serijska komunikacija (PDF)

Teorijska pitanja za drugi kolokvijum (PDF)

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
1 - Tevenenova teorema (PDF) i Princip superpozicije (PDF)

2 - Kola sa diodama (PDF)

3 - DC analiza kola sa bipolarnim tranzistorima (PDF)

4 - Kola sa operacionim pojačavačima (PDF)

5 - Uputstvo i jezičke reference za Arduino (PDF) + Zadaci

6 - Arduino shield 1602 (LCD + tasteri) (PDF) + Zadaci + Online simulator

7 - Arduino PLS7 shield (4x7SEG + LED + tasteri + prekidači) (PDF) + Online simulator

8 - Prekidi i tajmeri (PDF)

Softverski alati i ostali materijali:

Drajver za virtuelni serijski port (ZIP)

Eclipse IDE + WinAVR + AVRDude uputstvo za instalaciju (PDF)

ATmega328p datasheet (PDF)

Set instrukcija 8-bitnih AVR mikrokontrolera (PDF)

AVR-GCC tutorial (PDF)

Dodatne informacije

Poeni iz laboratorijskih vežbi i kolokvijuma 2023/2024

Termin prvog kolokvijuma: ponedeljak, 20.11.2023. u terminu predavanja

Termin drugog kolokvijuma: sreda, 10.01.2024. u terminu predavanja