ET: Elektronika


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI09
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2+1

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Dalibor Sekulić, docent
Konsultacije: Sreda: 11:30-12:30
Asistenti: dr Dalibor Sekulić, docent
Konsultacije: Sreda: 11:30-12:30

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena se formira na osnovu pokazanih rezultata u savladavanju teorijskog dela predmeta i rešavanju računskih zadataka vezanih za osnovne elektronske komponente i kola. Studentu se konačna ocena formira nakon odbranjenih laboratorijskih vežbi (20%) i polaganja dva kolokvijuma ili ispita.