ET: Industrijska elektronika


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI28
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Brkic Miodrag, docent Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 310b Telefon:   021/485-2540 E-mail: brkic.miodrag@uns.ac.rs
Konsultacije: Po dogovoru.

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu predispitnih obaveza sa laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti na laboratorijskim vežbama (50%).

U toku semestra predviđeno je održavanje kolokvijuma u vezi vežbi (u vezi PLC).

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno. Na vežbama je dozvoljeno imati do 2 izostanka u suprotnom predmet se pohađa ponovo naredne godine jer nadoknade ne postoje.

Da bi se ispit smatrao položenim, potrebno je sakupiti ukupno 51 poena  (pri čemu je potrebno osvojiti minimalno 51% poena i na kolokvijumu i na ispitu).

Materijal za predavanja:
 

Prezentacije:

prezentacija_1_cas

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

Dodatne informacije

Literatura:

1. Brkić Miodrag , Jovan Bajić : "Skripta iz industrijske elektronike"

2. Brkić Miodrag, Vladimir Rajs:"PLC skipta "