ET: Računarsko projektovanje elektronskih kola


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI30
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Vladimir Rajs
Konsultacije: zakazivanje preko email-a: vladimir@uns.ac.rs
Asistenti: dr Miodrag Brkić
Konsultacije: po dogovoru.

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (40%), na osnovu predispitnih obaveza polaganjem kolokvijuma i drugih aktivnosti na vežbama (60%).

U toku semestra predviđeno je održavanje kolokvijuma u vezi materijala sa vežbi (simulacije električnih kola u Microcapu), preko čega se dobija 50 % poena sa vežbi,  25 % dobija iz ispunjavanjem zadataka na vežbama, i 25 % realizacijom projekta iz Altiuma (na vežbama) .

Materijal auditorne vežbe:
MICROCAP-OSS-ET laboratorijske vezbe iz Microcapa

Microcap skripta -opšte 

 

Dodatne informacije

Stečena znanja:


Vežbe:

U okviru vežbi vrši se upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim osnovama  električnih kola.

U prvom delu vežbi vrše se simulacije analognih električnih kola pomoću softvera za simulaciju  "Microcap". Proučavaju se i simuliraju kola sa operacionim pojačivačima, tranzistorska kola i pojačavači, diodni uobličivači, linearni ispravljači ...

U drugom delu vežbi studenti se upoznavaju sa softverom za projektovanje štampanih ploča (eng. PCB) "Altium", pri    čemu se prolazi kroz sve korake projektovanje jednog elektronskog uređaja, od dizajna šeme do crtanja PCB-a, kao i praktične izrade uređaja, te njegovog testiranja.