ET: Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 3


Na ovom predmetu u sklopu nastave izvode se:

  • Predavanja
  • Računarske vežbe

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI13
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Kalman Babković
Asistenti: Miloš Arbanas

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

  • Tokom školske godine izvode se računarske vežbe tokom kojih se ispunjavanjem predispitnih obaveza osvaja do 50 poena.

  • U ispitnim rokovima se polaže test na kojem se može osvojiti do 20 poena.

  • Student može pristupiti izradi projekta na kojem se može osvojiti do 30 poena.


 

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

Dodatni fajlovi za pojedine vežbe