Impulsna elektronika (Mehatronika)


Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku VI semestra na odseku za Mehatroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: H309
Broj ESPB: 8
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Miodrag Brkić
Konsultacije: po dogovoru, na e-mail: milos.arbanas@gmail.com

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Na ovom predmetu u okviru nastave izvode se:

  • Predavanja

  • Auditorne vežbe

  • Laboratorijske vežbe (5 nedelja u toku semestra)


Tokom semestra polaže se kolokvijum (kroz rešavanje zadataka i odgovaranje na teoretska pitanja) i ocenjuju se urađene laboratorijske vežbe. Na kraju semestra polaže se pismeni ispit iz preostalog dela gradiva (kroz rešavanje zadataka i odgovaranje na teoretska pitanja).

Konačna ocena se formira na usmenom ispitu na kojem se potvrđuje ili popravlja ocena stečena na prethodnim delovima ispita. Laboratorijske vežbe, kolokvijum i pismeni ispit ravnopravno utiču na ocenu.

Materijal za predavanja:
IDEK 3.nedelja

IDEK 4.nedelja

Nađ dr Laslo, Impulsna elektronika, FTN 371, Novi Sad, 2013.

Materijal auditorne vežbe:
Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

Dodatne informacije

Cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti primene poluprovodničkih naprava u ulozi prekidača, analize i projektovanja kola sa prekidačima. Upoznavanje sa načinom rada, karakteristikama i primenom osnovnih digitalnih elektronskih komponenti u najvažnijim familijama logičkih kola. Upoznavanje najvažnijih impulsnih kola. Povezivanje teorijskog i praktičnog znanja iz ove problematike.

Ishodi obrazovanja

- Sposobnost interpretacije kataloških podataka poluprovodničkih prekidačkih komponenti.

- Sposobnost projektovanja osnovnih pobudnih kola za optimalno upravljanje prekidačima.

- Sposobnost analize i projektovanja najvažnijih impulsnih kola koja se primenjuju u mehatronskim napravama, uključujući i merenja u laboratoriji.

- Sposobnost procene načina nastajanja i prostiranja impulsnih smetnji u mehatronskim uređajima, kao i osnove borbe protiv njih.

Sadržaj/struktura predmeta:

Najčešći neprostoperiodični signali (impulsi). Idealni i realni prekidači. Poluprovodničke naprave kao prekidači (dioda, bipolarni tranzistor, mosfet, tiristor, ostale komponente): način rada, karakteristike, modeliranje, optimalan način korišćenja. Uobličavačka kola (linearna i nelinearna, bez pojačavača i sa pojačavačem). Komparatori. Karakteristike logičkih kola. Najvažnije familije logičkih kola (diodna, TTL, CMOS, ECL): osnovne kapije, karakteristike, primena. Nestandardne primene logičkih kola. Bistabilna kola. Astabilna kola. Monostabilna kola. Generatori linearnih signala. Osnovni izvori i načini prostiranja smetnji u digitalnim - impulsnim elektronskim uređajima i osnovna zaštita.