Impulsna i digitalna elektronska kola


Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku VI semestra na smeru za Mikroracunarsku elektroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM304
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Jovan Bajić
Konsultacije: zakazivanje putem mail-a: bajic@uns.ac.rs
Asistenti: Srđan Sić
Konsultacije: zakazivanje putem mail-a: srdjan.sic@uns.ac.rs

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Na ovom predmetu u okviru nastave izvode se: Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe (5 nedelja u toku semestra)

Tokom semestra polaže se kolokvijum (kroz rešavanje zadataka i odgovaranje na teoretska pitanja) i ocenjuju se urađene laboratorijske vežbe. Na kraju semestra polaže se pismeni ispit iz preostalog dela gradiva (kroz rešavanje zadataka i odgovaranje na teoretska pitanja).

Konačna ocena se formira na usmenom ispitu na kojem se potvrđuje ili popravlja ocena stečena na prethodnim delovima ispita. Laboratorijske vežbe, kolokvijum i pismeni ispit ravnopravno utiču na ocenu.

Materijal za predavanja:
Studenti mogu pronaći materijal iz predmeta Impulsa i digitalna elektronika na SOVA platformi ili na sajtu optolab (na stranici predmeta). Za parametre za pristup zasticenoj strani sajta studenti treba da se jave predmetnom nastavniku ili asistentu

 

Dodatne informacije

Cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti primene poluprovodničkih naprava u ulozi prekidača, analize i projektovanja kola sa prekidačima. Upoznavanje sa načinom rada, karakteristikama i primenom osnovnih digitalnih elektronskih komponenti u najvažnijim familijama logičkih kola. Upoznavanje najvažnijih impulsnih kola. Povezivanje teorijskog i praktičnog znanja iz ove problematike.

Ishodi obrazovanja

- sposobnost interpretacije kataloških podataka poluprovodničkih prekidačkih komponenti

- sposobnost projektovanja osnovnih pobudnih kola za optimalno upravljanje prekidačima

- sposobnost analize i projektovanja tipičnih impulsnih kola, uključujući merenja u laboratoriji

- sposobnost procene načina nastajanja i prostiranja impulsnih smetnji u elektronskim uređajima, kao i osnove borbe protiv njih

- sposobnost analize i projektovanja osnovnih impulsnih kola.

Sadržaj/struktura predmeta:

Najčešći neprostoperiodični signali (impulsi). Idealni i realni prekidači. Poluprovodničke naprave kao prekidači (dioda, bipolarni tranzistor, mosfet, tiristor, ostale komponente): način rada, karakteristike, modeliranje, optimalan način korišćenja. Uobličavačka kola (linearna i nelinearna, bez pojačavača i sa pojačavačem). Komparatori. Karakteristike logičkih kola. Najvažnije familije logičkih kola (diodna, TTL, CMOS, ECL): osnovne kapije, karakteristike, primena. Nestandardne primene logičkih kola. Bistabilna kola. Astabilna kola. Monostabilna kola. Generatori linearnih signala. Funkcijski generatori.