Impulsna i digitalna elektronska kola


Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku VI semestra na smeru za Mikroracunarsku elektroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM304
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: Nađ dr Laslo
Konsultacije: petak 13.30-14.30 ili po dogovoru
Asistenti: Miloš Arbanas
Konsultacije: po dogovoru, na e-mail: milos.arbanas@gmail.com

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Na ovom predmetu u okviru nastave izvode se:

  • Predavanja

  • Auditorne vežbe

  • Laboratorijske vežbe (5 nedelja u toku semestra)


Tokom semestra polaže se kolokvijum (kroz rešavanje zadataka i odgovaranje na teoretska pitanja) i ocenjuju se urađene laboratorijske vežbe. Na kraju semestra polaže se pismeni ispit iz preostalog dela gradiva (kroz rešavanje zadataka i odgovaranje na teoretska pitanja).

Konačna ocena se formira na usmenom ispitu na kojem se potvrđuje ili popravlja ocena stečena na prethodnim delovima ispita. Laboratorijske vežbe, kolokvijum i pismeni ispit ravnopravno utiču na ocenu.

Materijal za predavanja:
Materijal auditorne vežbe:
Sveska sa urađenim zadacima:

IDEK_sveska_sa_zadacima

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

Dodatne informacije

Cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti primene poluprovodničkih naprava u ulozi prekidača, analize i projektovanja kola sa prekidačima. Upoznavanje sa načinom rada, karakteristikama i primenom osnovnih digitalnih elektronskih komponenti u najvažnijim familijama logičkih kola. Upoznavanje najvažnijih impulsnih kola. Povezivanje teorijskog i praktičnog znanja iz ove problematike.

Ishodi obrazovanja

- sposobnost interpretacije kataloških podataka poluprovodničkih prekidačkih komponenti

- sposobnost projektovanja osnovnih pobudnih kola za optimalno upravljanje prekidačima

- sposobnost analize i projektovanja tipičnih impulsnih kola, uključujući merenja u laboratoriji

- sposobnost procene načina nastajanja i prostiranja impulsnih smetnji u elektronskim uređajima, kao i osnove borbe protiv njih

- sposobnost analize i projektovanja osnovnih impulsnih kola.

Sadržaj/struktura predmeta:

Najčešći neprostoperiodični signali (impulsi). Idealni i realni prekidači. Poluprovodničke naprave kao prekidači (dioda, bipolarni tranzistor, mosfet, tiristor, ostale komponente): način rada, karakteristike, modeliranje, optimalan način korišćenja. Uobličavačka kola (linearna i nelinearna, bez pojačavača i sa pojačavačem). Komparatori. Karakteristike logičkih kola. Najvažnije familije logičkih kola (diodna, TTL, CMOS, ECL): osnovne kapije, karakteristike, primena. Nestandardne primene logičkih kola. Bistabilna kola. Astabilna kola. Monostabilna kola. Generatori linearnih signala. Funkcijski generatori.