Industrijska robotika


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM534
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+1+1

Nastavni kadar

Nastavnik:
Asistenti:

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ispit iz ovog predmeta se polaže iz 2 dela:

  • Teorijski deo se polaže u ispitnim rokovima. Za polaganje ispita ovaj deo je obavezno položiti. Rezultat učestvuje u konačnoj oceni sa 30%

  • Projekat se uzima kod profesora Kalmana Babkovića, nakon izrade se piše izveštaj i projekat se brani pred komisijom. Ocena sa projekta učestvuje u konačnoj oceni sa 70%


Materijal za predavanja: