Integrisana kola za komunikacione sisteme

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM516A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Jelena Radić

Način polaganja ispita