Karakterizacija i testiranje mikroelektronskih kola


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM421
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Goran Stojanović
Konsultacije: Utorak 13h - 14h
Asistenti: dr Milan Radovanović Tijana Kojić
Demonstratori: Staša Vučinić

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Polaganje praktičnog ispita rada sa instrumentima koji su obrađeni na predavanjima i vežbama.

Materijal za predavanja:
Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Naslovna strana Praktikuma koji u potpunosti pokriva gradivo odnosno instrumente koji se obrađuju u okviru ovog predmeta se može videti ispod:


Dodatne informacije

Promotivni film koji predstavlja sve instrumente sa kojima će studenti raditi se može videti ovde - Promocija ovog predmeta.