Laboratorijske vežbe iz elektronike


Struktura nastave:

U toku semestra radi se šest laboratorijskih vežbi što uključuje i prvu uvodnu vežbu.

Napomena: školske 2020./2021. godine izvodi se samo pet.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM308A
Broj ESPB: 3
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Kalman Babković, docent
Asistenti:

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Nakon odrađenih vežbi, polaže se laboratorijski kolokvijum na osnovu kog se formira konačna ocena. Na kolokvijumu svaki student izvlači zadatak i pitanja vezana za materiju koja je izučavana na vežbama. Zadatak nije opširan, obuhvata deo određene laboratorijske vežbe.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe: