Materijali u elektrotehnici

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta Materijali u elektrotehnici odvija se u toku II semestra na OAS Mehatronika.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: H110
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Milica Kisić
Konsultacije: Po dogovoru.
Asistenti: Dr Milica Kisić
Konsultacije: Po dogovoru.

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena formira se na osnovu pokazanih rezultata u savladavanju teorijskog dela predmeta i rešavanja zadataka sa auditornih vežbi. Studentu se formira završna ocena nakon polaganja dva kolokvijuma ili ispita.

Materijal za predavanja:
Literatura koja pokriva gradivo ovog predmeta je udžbenik

Goran Stojanović, Ljiljana Živanov, ”Materijali u elektrotehnici”, FTN, Izdavaštvo (169), 233 stranica, ISBN: 978-86-7892-073-8, 2007

čiju naslovnu stranu možete videti ispod:


Materijal auditorne vežbe:
Literatura koja pokriva materijal za auditorne vežbe ovog predmeta je udžbenik

Ljiljana Živanov, Goran Stojanović, Andrea Marić, Goran Radosavljević, ”Materijali u elektrotehnici: zbirka rešenih zadataka”, FTN Izdavaštvo (155), 152 stranice, ISBN: 978-86-7892-044-8, 2007

čiju naslovnu stranu možete videti ispod.