Mehatronika


Na ovom predmetu u sklopu nastave izvode se:

  • Predavanja
  • Auditorne vežbe

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM436A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2+1

Nastavni kadar

Nastavnik:
Asistenti:

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ispit se polaže iz dva dela:

  • Teorijski deo ispita polaže se u ispitnim rokovima i sadrži zadatke za čije rešavanje je potrebno poznavanje i elemenata teroije. Ispit je neophodno položiti da bi se ceo ispit položio, a u ukupnoj oceni učestvuje sa 30%.

  • Projekat se radi u izabrano vreme, piše se izveštaj o njemu, rezultat se brani pred komisijom. Projekat je neophodno uspešno odbraniti da bi se ispit položio, a u ukupnoj oceni učestvuje sa 70%. Zadatak projekta dat je na ovoj stranici pod sekcijom Materijali za laboratorijske/računarske vežbe.


Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Ovde možete pogledati zadatak projekta:

Sastavljene timove možete prijavljivati putem e-maila. Tada ćete dobiti i ostale parametre specifične za tim.

Napomena: Trenutna verzija dokumenta sa zadatkom je preliminarna. Moguće je da postoje nejasnoće ili nedorečeni detalji u tekstu zadatka. Tekst će biti ažuriran ako se pokaže da postoji potreba za tim. Mole se studenti da proveravaju da li je došlo do nekih izmena i dopuna - svaki tekst zadatka imaće broj verzije, pa ovo neće biti teško utvrditi.