Mikroelektronika

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta Mikroelektronika odvija se u toku VI semestra na OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, smer za Mikroračunarsku elektroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM303
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2+1

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Milica Kisić i Dr Nataša Samardžić
Konsultacije: Po dogovoru.
Asistenti: Dr Milica Kisić i Kristina Nikolić
Konsultacije: Po dogovoru.

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena formira se na osnovu pokazanih rezultata u savladavanju teorijskog dela predmeta i rešavanja zadataka sa auditornih i računarskih vežbi. Deo završne ocene (90%) nosi pismeni deo ispita koji se može položiti preko 2 kolokvijuma ili preko ispita. Deo ocene (10%) nosi zadatak u programskom paketu Cadance.

Materijal auditorne vežbe: