Mikroprocesorska elektronika (Mehatronika)

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku V semestra na odseku za Mehatroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM300
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Nataša Samardžić, vanredni profesor Dr Rastislav Struharik, redovni profesor
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti: Stojanka Bratić, saradnik u nastavi Dejan Pejić, saradnik u nastavi
Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti na laboratorijskim vežbama (50%).

Materijal za predavanja:
Beleške sa predavanja #1.

Beleške sa predavanja #2.

Beleške sa predavanja #3.

Beleške sa predavanja #4.

Beleške sa predavanja #5.

Beleške sa predavanja #6.

Beleške sa predavanja #7.

Beleške sa predavanja #8.

Beleške sa predavanja #9.

Beleške sa predavanja #10.

Beleške sa predavanja #11.

Beleške sa predavanja #12.

Spisak teorijskih pitanja.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
1. nedelja - Uputstvo i jezičke reference za Arduino razvojni sistem (PDF), zadaci za vežbu (PDF)

2. nedelja - Zadaci za vežbu (PDF)

3. nedelja - LCD displej + tastatura (PDF)

4., 5. i 6. nedelja - Zadaci za vežbu (PDF) + Dodatni zadaci (PDF) + Dodatni zadaci 2 (PDF, rešenja ZIP)

7. nedelja - 4x7SEG displej + LED diode + tasteri + prekidači (PDF)

8. i 9. nedelja - Zadaci za vežbu (PDF)

10. nedelja - Tajmeri i prekidi (PDF)

11. nedelja - Zadaci za vežbu (PDF)

Dodatne informacije

OBAVEŠTENJE

Rezultati januarski rok

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma se nalaze na sledećem linku.
Bodovno stanje nakon ispita održanog u predroku 2024. godine možete preuzeti ovde.

Softver

Arduino IDE - softversko razvojno okruženje za Arduino.

Arduino simulator.

Eclipse IDE + WinAVR + AVRDude uputstvo za instalaciju (PDF).