Mikroprocesorska elektronika


Prema nastavnom planu i programu studijskog programa OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije nastava iz ovog predmeta odvija se u toku V semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM300A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik:
dr Ivan Mezei, vanr. prof., Kabinet: NTP135, telefon: 485 4519, email: imezei(at)uns.ac.rs
Konsultacije: po dogovoru
 
Asistenti:  
MSc Đorđe Mišeljić, Kabinet: , telefon: , email: (at)uns.ac.rs
MSc Dušan Bortnik, Kabinet: NTP140, telefon: , email: (at)uns.ac.rs
MSc Vladimir Nikić, Kabinet: NTP140, telefon: , email: (at)uns.ac.rs
 
Demonstratori: Boris Radovanović

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu predispitnih obaveza sa laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti na laboratorijskim vežbama (50%).

U toku semestra predviđeno je održavanje kolokvijuma u vezi vežbi (u vezi Edulenta - 20%, a u vezi Arduina - 30%).

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno. Na vežbama je dozvoljeno imati do 2 izostanka u suprotnom predmet se pohađa ponovo naredne godine jer nadoknade ne postoje.

Materijal za predavanja:
2017/18/19/20/21:

Uvodno predavanje.
1. predavanje - Osnove arhitektura mikroprocesora i mikrokontrolera.
2. predavanje - Projektovanje mikroprocesora; Projektovanje mikroprocesora mEdulent.
3. predavanje - Projektovanje mikroprocesora EC1.
Zadaci iz projektovanja mikroprocesora.
4. predavanje - Memorijski podsistem.
5. predavanje - Uvod u ARMv7 procesore; Single-cycle ARMv7.
6. predavanje - Multi-cycle ARMv7, ARMv7 sa protočnom obradom, neki napredni aspekti mikroarhitektura.

Spisak pitanja iz prvog dela.
Kolokvijum 1 (1.12. od 17h u A1 i A2)

7. predavanje - Upoznavanje sa Arduinoom, Arhitektura ATmega328
8. predavanje - Povezivanje periferija
9. predavanje - Prekidi
10. predavanje - Tajmeri i brojači
11. predavanje - Serijska komunikacija

Spisak pitanja iz drugog dela.
Kolokvijum 2 

Za ranije generacije
2015/16/17 Teorija: 1.deo 2.deo
<2015   Teorija

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
2017/18/19/20/21:

1. 2. i 3. nedelja - Uvod u školski mikroračunar Edulent, rad sa simulatorom školskog mikroračunara Edulent i programiranje u simboličkom mašinskom jeziku za Edulent (zadaci, napredni zadatak)

LK1 (1.12. od 18.30h u A1 i A2)

4. 5. i 6. nedelja - Upoznavanje sa razvojnim sistemom Arduino Uno (PDF)
Uputstvo i jezičke reference za Arduino razvojni sistem (PDF); Zadaci (PDF)
LCD displej + tastatura (PDF); Dodatni zadaci (PDF)
7. i 8. nedelja - 4x7SEG displej + LED diode + tasteri + prekidači (PDF)
Dodatni zadaci (PDF)
9. i 10. nedelja - Tajmeri i prekidi (PDF)
Dodatni zadaci (PDF)

LK2 (01.02. prema rasproedu)

Za ranije generacije
2015/16/17 Vežbe
<2015  Vežbe zajednički deo + ME/KTiOS

Dodatne informacije

Softver

Arduino IDE - softversko razvojno okruženje za Arduino.

Online simulator za Arduino sa periferijama (LCD, tasteri, serijska komunikacija ...).

Arduino simulator.

Eclipse IDE + WinAVR + AVRDude uputstvo za instalaciju (PDF).

Rešenje problema sa WinAVR instalacijom pod Windows 10.

Razno

T. Murphy, Introduction to Arduino

Pregled većine proizvođača mikroprocesora iz 19772004 i iz 2010.