Modelovanje i simulacija biofizičkih procesa


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: BM118D
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Dalibor Sekulić, docent
Konsultacije: Sreda: 11:30-12:30
Asistenti: dr Dalibor Sekulić, docent
Konsultacije: Sreda: 11:30-12:30
Demonstratori: Katarina Ćoćić

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena se formira na osnovu pokazanih rezultata u savladavanju teorijskog dela predmeta (60%) i odbranjenih računarskih vežbi (40%). Studentu se konačna ocena formira nakon polaganja dva kolokvijuma ili ispita.