Modelovanje i simulacija RF i mikrotalasnih kola

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM420A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Dalibor Sekulić, docent
Konsultacije: Ponedeljak: 12:30-13:30
Asistenti: dr Dalibor Sekulić, docent
Konsultacije: Ponedeljak: 12:30-13:30

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena se formira na osnovu pokazanih rezultata u savladavanju teorijskog dela predmeta i projektovanja mikrotalasnih komponenti i mreža. Studentu se konačna ocena formira nakon polaganja dva kolokvijuma ili ispita.