Nanonaprave i nanostruktuirani materijali

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta Nanonaprave i nanostruktuirani materijali se odvija u toku I semestra Master studija na usmerenju Mikroelektronika.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM512
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Nataša Samardžić, docent
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti: dr Nataša Samardžić, docent

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ispit se polaže preko kolokvijuma u toku zimskog semestra (ili ceo ispit u ispitnim rokovima). U zbirne poene za formiranje ocene ulaze poeni sa obaveznog predmetnog projekta i poeni sa kolokvijuma.