Napredno računarsko projektovanje mikroelektronskih kola

Prema nastavnom planu i programu Fakulteta tehničkih nauka nastava iz ovog predmeta odvija se na master studijama (I semestar) na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, usmerenje Mikroelektronika.

Obrazovni cilj

Sticanje specijalizovanih znanja iz oblasti projektovanja mikroelektronskih kola uz pomoć računara.

Ishodi obrazovanja

  • sposobnost projektovanja integrisanih kola specijalne namene (ASIC)
  • sposobnost projektovanja pojedinih digitalnih integrisanih kola u programskom paketu Cadence
  • sposobnost projektovanja operacionog pojačavača željenih performansi u programskom paketu Cadence.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM510A
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Mirjana Damnjanović, redovni profesor; dr Jelena Radić, docent
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti: dr Jelena Radić, docent
Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu rezultata dva teorijska dela ispita (po 25%) i dva izrađena projekta (po 25%).

Projekti se rade u programskom paketu Cadence čime se pokazuje znanje stečeno u okviru laboratorijskih vežbi. Prvi projekat se odnosi na projektovanje odgovarajuće realizacije memorijske ćelije ili bloka koji se koristi u istim. Drugi projekat podrazumeva projektovanje određene topologije operacionog pojačavača zadatih karakteristika.

Pohađanje predavanja i računarski vežbi je obavezno.

Materijal za predavanja:
Studenti koji redovno pohađaju nastavu dobiju prezentacije sa predavanja.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Upustva za laboratorijske vežbe:

Dodatne informacije

Dodatna literatura:

  • D. Chinnery, K. Keutzer, Closing the gap between ASIC & Custom, Kluwer Academic Publishers, 2003.

  • J. M. Rabaey, A. Chandrakasan, and B. Nikolic, Digital Integrated Circuits, 2nd ed, Prentice Hall, 2003.

  • E. Allen, D. R. Holberg, CMOS Analog Circuit Design, Oxford university press

  • T. Ch. Carusone, D. A. Johns, K. W. Martin, Analog Integrated Circuit Design, John Wiley & Sons, Inc

  • B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuit, McGraw-Hill International Edition