Odabrana poglavlja iz impulsne elektronike

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM530
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Miodrag Brkić
Konsultacije: petak 13.30-14.30 ili po dogovoru
Asistenti: Miloš Arbanas
Konsultacije: po dogovoru, zakazati na e-mail milos.arbanas@gmail.com.

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Nastava iz predmeta obuhvata:

predavanja, auditorne vežbe i konsultacije.

Student radi domaće zadatke i seminarski rad. Posle toga student radi projekat iz dela gradiva, odabranog u skladu sa svojim interesovanjem, na primer sa ciljem uspešnijeg rada na master tezi... Ispit se sastoji od usmene odbrane projekta.

Materijal za predavanja:
Laslo Nađ, Odabrana poglavlja iz impulsne elektronike (skripta), FTN, 2020.

Laslo Nađ, Digitalni sistemi i kola na visokim učestanostima (skripta), FTN, 2010.

Dodatne informacije

Obrazovni cilj:

Sticanje znanja iz oblasti primene impulsnih kola, važnih u pojedinim specijalnim oblastima elektronike. Povezivanje teorijskog i praktičnog znanja iz ove problematike.

Student stiče sposobnost za:

projektovanje i primenu impulsnih pojačavača;

projektovanje specijalnih kola za optimalno upravljanje poluprovodničkim prekidačima;

analizu i projektovanje specijalnih impulsnih kola, uključujući simulacije uz pomoć računara i merenja u laboratoriji;

sprečavanje nastanka i prostiranja impulsnih smetnji u elektronskim uređajima.

Sadržaj/struktura predmeta:

U zavisnosti od izbora obrađivanih oblasti:

Teorija i primena impulsnih (širokopojasnih) pojačavača. Zaštita od impulsnih smetnji. Specijalne poluprovodničke prekidačke komponente (brze diode, tunel diode, jednospojni tranzistori, HEMT tranzistor, razne mosfet strukture, specijalne tiristorske strukture, IGBT, MCT i ostale komponente): način rada, karakteristike, modeliranje, optimalan način korišćenja. Specijalna uobličavačka kola. Brzi komparatori. Karakteristike logičkih kola. Nove familije logičkih kola (niskonaponska CMOS i BiCMOS kola, ECL – kola velikog stepena integracije, nova GaAs kola itd.): osnovne kapije, karakteristike, primena. Razvođenje kritičnih signala u brzim digitalnim kolima. Prostiranje digitalnih signala po vodovima. Nestandardne primene savremenih logičkih kola. Impulsna integrisana kola za specijalne namene (drajveri prekidača, elektromagnetnih aktuatora, laserskih dioda itd). Merenja na impulsnim kolima.