OIEE: Digitalna elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EOS04
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Milica Kisić
Konsultacije: Informacija o konsultacijama

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocenu ispita sačinjavaju bodovi skupljeni na vežbama (20), testu (10), kolokvijumu (20) i ispitu (50), kao obaveznim načinima provere znanja. Osim toga, moguće je dobiti i do 20 poena za domaći zadatak, kao i do 5 poena za prisustvno na auditornim vežbama. Ovi (neobavezni) poeni se računaju u ukupan broj poena samo ako je zbir svih poena iz obaveznog dela bar 51. Kolokvijum položen u redovnom terminu važi do početka naredne školske godine. Student koji nije položio kolokvijum, u ispitnom roku polaže odgovarajući deo gradiva.

Predispitni poeni za školsku 2019/2020

Materijal za predavanja:
Predavanja (skripta, pdf fajl)

Napomena: Poslednje poglavlje - 6. Konvertori - se ne radi u ovom predmetu.

 

Dodatna literatura:

1. Dr inž. Spasoje Tešić: "Digitalna elektronika", treće dopunjeno izdanje, Naučna knjiga, Beograd, 1979.

2. Branko L. Dokić: "Digitalna elektronika", prvo izdanje, Akademska misao, Beograd, ETF Banjaluka, 2012.

Dodatne informacije

Korisni linkovi:

LogiSim (program za simulaciju logičkih kola)