Osnovi elektronike

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EOS107
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Nataša Samardžić

Način polaganja ispita