Praktična elektronika


Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Praktična elektronika odvija se u toku V semestra na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM3P0A
Broj ESPB: 3
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 0+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Vladimir Rajs , dr Babković Kalman, dr Jovan Bajić, dr Miodrag Brkić
Konsultacije: zakazivanje preko email-a: vladimir@uns.ac.rs
Asistenti: MSc. Milan Bodić MSc. Marko Vasiljević-Toskić
Konsultacije:  zakazivanje preko email-a: milanbodic122@gmail.com  markovasiljevictoskic@gmail.com

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Student u dogovoru sa predmetnim nastavnikom bira temu projekta. Nakon proučene teme definiše se projektni zadatak. Zahteva se da projekat ima praktičnu realizaciju. Nakon što se konstatuje da je projekat završen pristupa se prezentaciji i odbrani projekta. Nakon odbrane se formira konačna ocena.

Materijal auditorne vežbe:
Uputstvo (ujedno i šablon) za pisanje projekta. Na raspolaganju je u više formata:

  • LibreOffice/OpenOffice Writer (odt) - vidi napomenu ispod

  • Microsoft Word 2003 i stariji (doc) - vidi napomenu ispod

  • Microsoft Word 2007 i noviji (docx) - vidi napomenu ispod

  • Portable document format (pdf)


Zbog ograničenja okruženja prva tri formata možete preuzeti samo u okviru ove arhive.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe: